Langtidsplan for Forsvarssektoren 2025–2036

Foto: Morten Brakestad/Stortinget

Støre-regjeringen lanserte i dag sin nye langtidsplan for forsvarssektoren (2025-2036). Norske veteraner utgjør en sentral beredskapsressurs som Forsvaret i større grad kan benytte seg av.

Prop. 87 S Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) er regjeringens forslag til prioriteringer og målsetninger for forsvarssektoren i en fireårsperiode. Planen behandles til slutt av Stortinget. Les langtidsplanen her.

Som i den gjeldende langtidsplanen Evne til Forsvar- vilje til beredskap utgjør veteranfeltet en begrenset del. SIOPS har tidligere etterlyst et helhetlig forsvarspolitisk fokus der også veteranenes sentrale rolle inkluderes.

SIOPS savner konkrete forslag i planen for hvordan veteranenes kompetanse fortsatt kan benyttes i Forsvaret.

En foreslått økning av forsvarsbudsjettene med 600 milliarder kroner de neste 12 årene, bør absolutt innebære en økonomisk styrking av veteranfeltet. Støre-regjeringen og kommende regjeringer må prioritere midler til Forsvarets personell og veteraner.

Veteranenes rolle i Forsvaret

Ivaretakelsen, oppfølgingen og anerkjennelsen av veteranene våre styrker både norsk forsvarsevne og forsvarsvilje, en god veteranivaretakelse er med andre ord en klok forsvarspolitisk investering. Flere vil delta i den militære innsatsen for Norge om offentlige myndigheter tar vare på den enkelte etter hjemkomst fra utenlandsoperasjoner, og Forsvaret vil i større grad holde på personell og styrke rekrutteringen gjennom en god og prioritert veteranivaretakelse.

SIOPS er positive til at regjeringen ønsker at Forsvaret i større grad nyttiggjør seg av den kompetansen som veteranene i dag besitter, dette er noe vi i SIOPS har påpekt lenge. Forsvaret bør ta denne oppfordringen fra Støre-regjeringen, fortsatt er det utfordrende for veteraner med fysiske og/eller psykiske skader å fortsette sin militære karrierevei.

Et av de viktige grepene Forsvaret kan ta er å sørge for at skadde veteraner kan fortsette sin aktive tjeneste. Personalpolitikken i Forsvaret er i liten grad tilpasset skadde veteraner fra internasjonale operasjoner, som fortsatt kan bidra med sin militærfaglige kompetanse i beskyttelsen av Norge.

I vårt innspill til langtidsplanen henviste vi til hvordan amerikanerne i Afghanistan sendte soldater og befal med fysiske skader ut i felt. Veteraner med fysiske skader kan inneha en rekke militære funksjoner, som instruktører og analytikere. SIOPS etterlyser en sterkere politisk sammenheng mellom tiltaksplanen for veteranene (2024-2029) og ny langtidsplan for Forsvaret.

Flere av våre gjennomslag i regjeringens veteranplan er med å styrke veteranenes rolle i Forsvaret, som den planlagte evalueringen av Forsvarets ettårsoppfølging.

Personalpolitiske endringer for økt forsvarsevne

SIOPS har tidligere foreslått å innføre egne stillingshjemler for skadde veteraner i Forsvaret. Disse stillingshjemlene kan finansieres over budsjettet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og bidrar til at det totale soldatvolumet øker i avdelingene i Forsvaret, også blant reservistene. Regjeringen har selv uttalt i planen at de legger opp til en økning blant reservister og faste ansatte i Forsvaret, dette må også reflekteres i en forbedring av karrieremuligheter for skadde veteraner.

Dessverre har Støre-regjeringen ikke tatt inn dette forslaget i planen. Personalpolitikken i Forsvaret må i større grad legge til rette for at skadde veteraner kan fortsette i tjenesten. Personalpolitiske strukturendringer som dette kan bidra til økt forsvarsevne og forsvarsvilje på sikt.

Ukrainas forsvarskamp

Støre-regjeringen skriver i langtidsplanen om Norges militær støtte til Ukraina i sin kamp mot Russland, støtte som kanaliseres gjennom Nansen-programmet. En del av støtten til ukraineres forsvarskamp handler også om ivaretakelse av personellet, som skadde ukrainske soldater som er til behandling på norske sykehus.

SIOPS og andre frivillige veteranorganisasjoner kan støtte regjeringens arbeid på dette feltet gjennom et offentlig-ideelt prosjekt.

Organisasjonene kan produsere tilpasset informasjonsmateriell, og vi kan tilby bistand fra våre likepersonnettverk til ukrainerne på norske sykehus, råd og bistand fra andre skadde veteraner. Dessverre har vi til nå ikke hørt noe fra regjeringen ved Forsvarsdepartementet på vår forespørsel om samarbeid.

Som vi tidligere har påpekt er dette et av flere konkret bidrag som innvirker positivt inn på ukraineres militære innsats på slagmarken både moralsk og fysisk. En god og effektiv veteranivaretakelse virker in på landets militære slagkraft mot Russland i dag, her kan SIOPS og flere delta. SIOPS har allerede besøkt skadde ukrainske soldater i Norge, og laget informasjonsmateriell på ulike språk.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer