Informasjon fra Forsvarsdepartementet: FN-erstatningen

Foto: Thorbjørn Kjosvold/Forsvaret

Forsvarsdepartementet ved avdeling for felles juridiske tjenester har besvart et brev fra SIOPS om praktiseringen og ansvarsdelingen mellom departementet og FN. SIOPS foreslår at departementet sender et infoskriv til norske FN-veteraner som er berørt av erstatningsordningen.

SIOPS mottok den 3. april svar på et brev vi har sendt om FN-erstatningen til Forsvarsdepartementet. Brevet fra SIOPS ble skrevet som følge av flere spørsmål som har kom under et informasjonsmøte om erstatningsordningen avholdt i november 2023.

Spørsmålet om FN-erstatningen engasjerer fremdeles i norske veteranmiljø, og er et spørsmål som SIOPS adressert i den offentlige debatten.

Informasjon om erstatningsordningen kan dere lese her.

Les brevet sendt fra SIOPS til Forsvarsdepartementet i sin helhet her. Brevet er undertegnet av styreleder Arve M. Aasbak, generalsekretær Kjetil Bragstad og rådgiver Njål Kjølholdt-Gustavsen.

Ansvarsroller og informasjonsdeling

Forsvarsdepartementet (FD) skriver følgende i brevet om ansvarsforholdet mellom FD og FN: «FN-erstatning er følgelig FN sin ordning. Det betyr at ordningen følger deres retningslinjer, samt at det er de som vurderer kravene og avgjør om erstatning kan tilkjennes. Forsvarsdepartementet ivaretar oppgaven med å forberede og fremsende kravene til FN. Forsvarsdepartementet fungerer som bindeleddet mellom veteranene og FN».

Departementet på sin side påpeker at erstatningsordningen, etablert i 1956, er godt kjent i det norske veteranmiljø, og at veteranorganisasjonene har vært behjelpelige i å formidle informasjon om ordningen. Ifølge Forsvarsdepartementet er det ikke behov for et informasjonsskriv som SIOPS har tatt til orde for.

Vi stiller oss kritiske til om departementet har orientert godt nok om FN-erstatningen gjennom årenes gang. Flere i miljøet har kritisert informasjonsdelingen.

SIOPS mener fortsatt det er behov for et generelt informasjonsskriv til norske veteraner som har tjenestegjort i FN-misjoner, og deres etterlatte. Har egentlig departementet oversikt over skadde norske soldater og befal fra FN-misjonene?

Saksbehandling og forsinkelsesrenter

Forsvarsdepartementet henviser fremdeles til departementets fellesmail som kontaktinformasjon om FN-erstatningen. Videre skriver departementet at: «FN oppgir i sine retningslinjer at de tar sikte på å behandle krav som fremmes innen 90 dager etter de har mottatt alle dokumenter. Både erfaringen vår og andre lands erfaring er at faktisk saksbehandlingstid er mye lengre enn dette».

Ifølge Forsvarsdepartementet skyldes manglende svar på henvendelser et nytt saksbehandlingssystem som ble innført fra høsten i fjor. Denne systemovergangen har ifølge departementet medført at flere spørsmål og henvendelser ikke har blitt besvart. Dette problemet skal være løst nå presiserer departementet, og påpeker at saksbehandlerne i dag ikke har restanser.

SIOPS forventer at det blir lettere for norske FN-veteraner å ta kontakt med departementet om ordningen fremover.

Forsvarsdepartementet skriver dette om forsinkelsesrenter: «Det følger av forsinkelsesrenteloven § 2 første punktum at fordringshaver «kan kreve rente etter denne lov (forsinkelsesrente) når kravet ikke innfris ved forfall». Den som søker om FN-erstatning har et krav overfor FN, og ikke Forsvarsdepartementet. Det er bakgrunnen for at Forsvarsdepartementet har avvist kravene om forsinkelsesrenter».

Videre skriver departementet følgende: «Det er som nevnt FN sin ordning. Det betyr at erstatningen utbetales etter deres retningslinjer og at de deretter avgjør hvor mye som skal utbetales. FN fastsetter varig medisinsk invaliditet på bakgrunn av American Medical Association’s guide to Evaluation and Permanent Impairment. Dette er et annet system enn for eksempel NAV og SPK bruker. Det er dermed ikke sikkert at FN fastsetter samme invaliditetsgrad for skaden som søker har fått i Norge».

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer