Siops og Nvio med felles syn på ny tiltaksplan for veteranene

Støre-regjeringen ved forsvarsminister Bjørn Arild Gram (SP) lanserte denne uken en ny tiltaksplan for landets veteraner med virketid frem til 2028. SIOPS og NVIO kommer her med en fellesuttalelse om regjeringens nye veteranplan.

Tirsdag 5. mars lanserte Støre-regjeringen en ny tiltaksplan for anerkjennelse og ivaretakelse av norske veteraner (2024-2028) i Veteran møter Veterans lokaler i Lommedalen i Bærum. Tiltaksplanen er regjeringens program for veteranpolitikken de neste år.

Totalt syv fagdepartement står bak planen med Forsvarsdepartementet som lederdepartement. Arbeidet med planen ble iverksatt høsten 2022 etter sterkt påtrykk fra SIOPS og NVIO.

SIOPS, NVIO og flere veteran- og arbeidstakerorganisasjoner har vært involvert og kommet med innspill. På etatsnivå har prosessen vært ledet av veteraninspektør oberst Morten Henriksen.

Regjeringens nye veteranplan inneholder 31 punkter til tiltak for veteranene fra internasjonale operasjoner og soldater fra internasjonal innsats. Planen inneholder også tiltak for politiveteranene, brannvesenet og ansatte i Utenriksdepartementet som har deltatt i internasjonale operasjoner.

Tiltaksplanen er inndelt i følgende innsatsområder: kommunikasjon og informasjon, ivaretakelse av veteraner og deres familier, kompetanse i hjelpeapparatet, forskning og arkiv, og veteraners kompetanse. Ny veteranplan kan leses her.

Flere gjennomslag for SIOPS

SIOPS fikk flere gjennomslag i ny tiltaksplan etter innspill vi har kommet med i planprosessen og i andre politiske prosesser.

Gjennomslag for SIOPS:

  • Evaluering og revidering av ettårsoppfølgingen i Forsvarets regi.
  • Ny levekårsundersøkelse for veteranene.
  • Øke kapasiteten på Forsvarets veteransenter Bæreia, særlig for veteranfamiliene i helger og ferier.
  • Økonomisk rådgivning for veteraner som har fått tilstått erstatning.
  • Økt fokus og satsing på veteranforskning.
  • Vurdering av tildelingen av medaljen såret i strid for forhold før 2005.


SIOPS og NVIO: et skritt i riktig retning

SIOPS og NVIO ønsker ny tiltaksplan for veteranene velkommen. Vi forventer nå konkret handling, og at de veteranpolitiske spørsmålene løftes opp på regjeringens og kommende regjeringers dagsorden, samt at tiltaksplanen sikres et helhetlig politisk eierskap fra alle involverte departement.

Vi ber Støre-regjeringen vise til hvilke mål som ønskes oppnådd i løpet av denne styringsperioden frem til stortingsvalget i 2025.

For at den nye planen skal bli politisk bindende må Støre-regjeringen og kommende regjeringer aktivt følger opp tiltakene gjennom saksleveranse til Stortinget, samt operasjonalisering av planens tiltak i statsbudsjettene og i de reviderte nasjonalbudsjettene.

SIOPS og NVIO forventer at en økonomisk inndekning av ny tiltaksplan presiseres første omgang i statsbudsjettet for 2025.

Vi synes det er positivt at ny tiltaksplan er noe mer tverrdepartemental i ansvarsdelingen på enkelttiltak enn tidligere plandokument. Vi er begge fornøyd med at regjeringen legger opp til en dynamisk plan, en plan som kan justeres etter en gitt virketid. I revideringen av planen forventer vi deltagelse fra de frivillige veteranorganisasjonene.

I tiltaksplanen er vi fornøyd med følgende tiltak: T1 (digital ressurs og kompetansebase), T2 (samtykke), T6 (mental robusthet), T7 (hjemmestøtteordninger), T8 (oppfølging etter særlige alvorlige hendelser), T9 (oppfølgingsreglementet og utvidelse av ettårsprogrammet til 2 år), T13 (økningen i antall overnattingsdøgn ved Forsvarets veteransenter), T14 (gjennomgang av medaljestatuttene, inkludert medaljen såret i strid), T16 (økonomisk rådgivning for veteraner som tilstås erstatning på over en million), T19 (kompetanseheving blant helsepersonell) og T27 (ny levekårsundersøkelse for veteraner).

På en annen side er vi er skeptiske til at tiltakene skal dekkes innenfor berørte departementers budsjettrammer, dette betyr at noe annet må kuttes.

SIOPS og NVIO etterlyser et sterkere sivilt aktørinnslag på tiltakene om veteranforskning, disse tiltakene er dominert av Forsvaret. Veteranforskningen må i større grad være sivil og uavhengig.

Ny plan åpner for internasjonal innsats, men det er ikke gjennomført en åpen og prinsipiell diskusjon om hvordan anerkjennelse og ivaretakelse kan treffe forskjellig.

Les fellesuttalelsen fra SIOPS og NVIO her.