Hvordan skal saniteten sikre balansen?

Medisinsk forsvarlig og militært hensiktsmessig: Hvordan skal saniteten møte framtidige forsvarsutfordringer? Bildet viser Forsvarets sanitet (FSAN) under øvelsen Arctic Serpent i 2022, en militæroperativ samvirkeøvelse mellom flere nasjoner. (Foto Forsvaret).

Saniteten i Forsvaret står foran store utfordringer. Hvordan sikrer en balanse mellom medisinsk forsvarlighet og militær hensiktsmessighet? En FFI-studie peker ut en mulig retning.

FFI-prosjektet «Saniteten mot 2040» har publisert en ny studie. Forskerne har analysert hva som kan være en framtidig innretning av fagmyndigheten for sanitetsvirksomheten.

Rapporten baserer seg på kilder som Forsvarets doktriner, direktiver og instrukser, og på lover og forskrifter. I tillegg har FFI sett på utviklingen av denne fagmyndigheten de siste 20 årene, som bakgrunn for å forstå dagens innretning.

– Fagmyndigheten bør ha en ledende rolle i å finne og innføre nye metoder og teknologier. Slike kan gjøre saniteten mer effektiv, gripbar og fleksibel, sier sjefsforsker Thor Engøy ved FFIs avdeling Totalforsvar.

Bygger på tidligere forskning

Faktagrunnlaget bygger også på prosjektets tidligere rapporter «Fremtidens sanitet – effektiv ressurs i Forsvaret og totalforsvaret» og «Ett helsevesen i fred, krise og krig? – ekspertundersøkelse om fremtidens sanitet». Den nye studien heter «Utvikling av fagmyndigheten for sanitetsvirksomheten – sikre balanse mellom medisinsk forsvarlighet og militær hensiktsmessighet».

FFI-RAPPORT 2023

Utvikling av fagmyndigheten for sanitetsvirksomheten – sikre balanse mellom medisinsk forsvarlighetog militær hensiktsmessighet

Marius Nyquist Pedersen, Thor Engøy, Tor Ole Vormdal, Terje Svellet, Frank Brundtland Steder

Les mer

Last ned

Fagmyndighetens fire hoveddeler

Fagmyndigheten er delegert fra Forsvarssjefen. Den består av fire hoveddeler. Den første er å ha ansvar og myndighet til å fastsette krav og angi faglige rammer innenfor et gitt virksomhetsområde for hele Forsvaret. Den andre er å utvikle og være faglig rådgiver innenfor tildelt område. Den tredje er å foreta kontroll og gi pålegg ved avvik, og den fjerde delen er å ha mulighet til å delegere deler av myndigheten videre som fagansvar.

Styrke interaksjonen

Dagens fagmyndighet for sanitetsvirksomheten legger ikke til rette for tilstrekkelig interaksjon, samarbeid eller kunnskapsutveksling, framgår det av rapporten. Organisasjonen fragmenteres av til dels isolerte faggrupper. Det er liten integrasjon av sivil og militær kompetanse.

FFI anbefaler at fagmyndigheten styrkes ved at interaksjonen internt i organisasjonen forbedres. Fagmyndigheten bør i større grad tilstrebe å være en transparent, brobyggende og samlende aktør i saniteten, Forsvaret og totalforsvaret, framgår det.

Må prioritere

Fagmyndigheten har mange kunnskapsarbeidere fra både sivile og militære organisasjoner. De har roller som kan komme i en samtidighetsutfordring i krise og krig. Framtidens fagmyndighet må prioritere strategisk kompetansestyring og høy mobilisering av menneskelige ressurser.

FFI anbefaler at fagmyndigheten i større grad digitaliserer prosesser for kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling. I tillegg bør fagmyndigheten legge til rette for en medarbeiderdrevet innovasjonskultur. Den bør lede fagmyndighetsorganisasjonen som et kunnskapsnettverk, og styre og gi ressurser til forskning og utvikling mot strategiske mål for sanitetsvirksomheten.

En pansret ambulanse i skogen
Ingeniørsoldater og pansret ambulanse fra Brigade Nord. (Foto Ole-Sverre Haugli, Forsvaret)

Storskalaoperasjon

Saniteten i Forsvaret og sivile helseaktører skal ivareta pasientene på en medisinsk og moralsk forsvarlig måte. Det skal skje uavhengig av hvor stort pasientvolumet er. Det samme gjelder for hvor og når behovet oppstår, og hvordan skadepanoramaet utarter.

Et forsvar av Norge med alliert støtte vil være en militær operasjon i stor skala. Den treffer alle domener: land, luft, sjø, cyber og rom. Dette medfører at framtidige sanitetsoperasjoner vil gjennomføres i rammen av multidomeneoperasjoner, og i samarbeid med allierte.

FFI anbefaler at fagmyndigheten for sanitetsvirksomheten legger vekt på fellesoperativitet i planleggingsprosesser og i løsning av oppdrag. For ensidig vekt på medisinsk forsvarlighet, definert ut fra standarder i fredstid, vil begrense hvordan sanitetstjenester i krig utøves.

I fredstid må det planlegges med, og øves på, at standarder kan måtte senkes og tilpasses de marginale ressursene som saniteten har. Det må tas hensyn til helsevesenets reelle evne til å støtte Forsvaret med behandling og evakuering i krig.

Tydelige roller

I dag er rollene samlet i én stilling: fagmyndighet for sanitetsvirksomheten og styrkeprodusent, og sjef for Driftsenhet i Forsvaret (DIF). Dette gir grunnlag for rollekonflikter i sanitetsvirksomheten internt, og ulike rolleforståelser hos sentrale aktører.

FFI anbefaler derfor at fagmyndighetsrollen defineres og utøves tydeligere. Dette for å oppnå tidsriktig rådgivning, bedre faglig utvikling og hensiktsmessig faglig kontroll av virksomheten. En tilnærming kan være at rollen som fagmyndighet stillingsmessig skilles fra styrkeprodusentrollen, sier FFI-rapporten.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer