MIN kulturminnedag

Arrangører som i større grad ønsker å inkludere minoriteter og barn/unge i Kulturminnedagenes aktiviteter kan i tidsrommet 2021 til 2023 søke om opp til 20.000,- i støtte til det. Prosjektet «MIN kulturminnedag – mangfold og inkludering i nærmiljøet» er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.

Formål

Formålet med ordningen er å inkludere minoriteter og barn/unge i Kulturminnedagenes aktiviteter, både som arrangører og besøkende. Ordningen skal stimulere til økt frivillig innsats og engasjement også utenfor arrangementsperioden for å skape en varig verdi for lokalsamfunnet.

Hvem kan søke?

Alle arrangører av Kulturminnedagene som planlegger og gjennomfører ett eller flere arrangement innenfor Kulturminnedagenes arrangementsperiode inneværende år.

Den primære målgruppen for støtteordningen er frivillige organisasjoner og samarbeidsgrupper bestående av flere forskjellige aktører.

Det blir ikke gitt tilskudd til:

 • Kommuner, institusjoner og museum uten samarbeid med frivillige lag eller organisasjoner.

Hvor mye kan det søkes om?

Det kan søkes om opp til 20.000,- pr år. Planlegges det arrangementer flere år på rad, må det legges inn ny søknad hvert år innen fristen. Pengene utbetales i forkant av arrangementet og etter at tilsagnsbrevet er signert.

Utbetalinger til organisasjoner skjer til organisasjonens kontonummer og organisasjonsnummer må oppgis.

Skal pengene overføres til en privatperson eller bedrift må vedkommende sende faktura på innvilget beløp.

Søknadsfrist: 21. april 2023

Hva kan pengene brukes til?

Pengene skal brukes til formidlingsopplegg og aktiviteter som engasjerer og tilgjengeliggjør kulturarven for minoriteter og/eller barn og unge. Arrangementet skal være gratis og åpent for alle. Deler av arrangementet kan med fordel være ment for bestemte grupper, for eksempel kurs for barn eller foredrag på minoritetsspråk.

Pengene kan for eksempel brukes til:

 • Materiell og utstyr
 • Transport og reiseutgifter
 • Innleie av aktører med kompetanse på formidling (eks. musikere, arkeologer, skuespillere, kunstnere, fotografer, håndverkere, tolk)

Pengene skal ikke brukes til:

 • Lønn til ansatte i prosjektet

Søknadens innhold

 1. Arrangementets navn og beliggenhet
 2. Søkers kontaktopplysninger
 3. Informasjon om samarbeidsaktører
 4. Beskrivelse av arrangementet og hvem det er rettet mot
 5. Enkel fremdriftsplan
 6. Søknadsbeløp, hva pengene skal brukes til og enkelt budsjett
 7. Last opp vedlegg

Det oppfordres til å laste ned  og jobbe med søknaden i dokumentet «KLADD søknadsskjema». Skriv søknaden i dette dokumentet før innholdet kopieres over til søknadsskjema på nettsiden. Skjemaet på nettsiden lagrer ikke automatisk og innhold vil gå tapt dersom  siden forlates eller oppdateres før søknaden er klar til å sendes.

Vurdering av søknaden

I vurderingen blir det lagt særlig vekt på at arrangementet innfrir ordningens formål.

Søknaden vurderes etter følgende kriterier:

 • Grad av inkludering av minoriteter og/eller barn og unge
 • Grad av lokalt samarbeid
 • Kreative formidlingstiltak og aktiviteter som kan videreføres og gjentas
 • Arrangementets relevans og aktualitet i nærmiljøet

Søknadene behandles etter søknadsfristen 22. april 2022 av den nedfelte ressursgruppa.

Rapport

Resultatet av arrangementet/-ene skal rapporteres. Rapporten skal inneholde følgende:

 • Kort beskrivelse av arrangement
 • Resultat av inkluderingstiltak
 • Enkelt regnskap
 • Aktuelle bilder eller annet materiell fra arrangementet

Rapport med tilhørende vedlegg sendes til odd.hesselberg@kulturvern.no innen 31. oktober 2023.

Har du spørsmål til søknaden kan disse sendes til odd.hesselberg@kulturvern.no.