Forslag om nedleggelse av MDD-linjer i Trøndelag

Det er trist og urovekkende å lese at fylkeskommunen ønsker å skjære ned på MDD-linjene. Dette er et alvorlig signal om at kunstens og kulturens plass i regionen nå er truet.

Creo mener at de nasjonale målene for kulturpolitikken blant annet bør være demokrati, rettferdighet og mangfold. Dette er abstrakte mål som i den praktiske politikken må fylles med innhold.

Et aktivt og mangfoldig kunst- og kulturliv er viktig for å gi den enkeltes liv et rikere og mer fullverdig innhold. Kultur har en verdi i seg selv og for seg selv og bidrar til verdiskapning, kompetanse, læring, helse og toleranse.

Vi må sikre solide skolemiljøer over hele landet

Alle må gis tilgang til kunstopplevelser og kulturaktiviteter. Dette sikres best gjennom offentlig finansiering, gode og forutsigbare tilskuddsordninger, og et stabilt og forutsigbart utdanningssystem.

Kulturen er en vesentlig del av det offentlige ordskiftet, og både enkeltkunstnere, frie kunstnergrupper og kulturinstitusjonene spiller en sentral rolle for debatt, demokrati, ytringsfrihet og meningsdannelse. Å sikre solide skolemiljøer, over hele landet, som kontinuerlig arbeider med dette er en del av den kunstneriske og kulturelle infrastrukturen her i landet.

Det offentlige må styrke og ikke svekke sitt ansvar

Med fremveksten av populisme, polarisering i en tid hvor vestlige demokratier er under press, mener vi at det offentlige må styrke og ikke svekke sitt ansvar for kunst og kultur – som en betydelig samfunnsarena for refleksjon og meningsbygging. Kultur og kulturaktiviteter utfolder seg der mennesker bor og lever sine liv, i det enkelte lokalsamfunn. Å styrke det lokale kulturlivet, den frivillige innsatsen og samarbeidet mellom profesjonelle og frivillige aktører vil bidra til et mer likeverdig tilbud i små og store lokalsamfunn.

Ungdommen er den største verdien vi har for å kunne bygge et bærekraftig samfunn i framtida

Kulturens plass i regionen er truet

Det er både trist og urovekkende å lese at administrasjonen i Trøndelag fylkeskommune ønsker å skjære kraftig ned på tilbudet på MDD-linjene i fylket. For oss som en sentral kulturorganisasjon er dette et alvorlig signal om at kunstens og kulturens plass i regionen nå er truet.

Ungdommen er den største verdien vi har for å kunne bygge et bærekraftig samfunn i framtida. Da er kutt i utdanning det siste feltet man bruker sparekniven på. De foreslåtte sparetiltakene kan bli svært dyre på sikt, med de menneskelige omkostningene som ligger i forslaget.

Den viktigste rekrutteringsplattformen

Creo er dypt bekymret for både det profesjonelle kulturlivet i Trøndelag, og for fremtiden for kulturfrivilligheten. MDD-linjene har i en årrekke vært den viktigste rekrutteringsplattformen til disse samfunnsarenaene. Samtidig har lærerne ved linjene ytt store bidrag både til det profesjonelle og frivillige kulturlivet i regionen. Dette er sammenhenger vi heller ikke ser er grundig nok utredet i fylkesadministrasjonen sitt forslag.

Sparetiltakene kan bli svært dyre på sikt, med de menneskelige omkostningene som ligger i forslaget

Et svakt grunnlag for politiske beslutninger

Høringsnotatet viser til sentrale dokumenter som fylkeskommunens tilbudsplanlegging skal være i tråd med. De primære dokumentene, Trøndelagsplanen, økonomiplanen, verdiskapingsplanen, kompetansestrategien, vedtatte mål og prinsipper for tilbudsplanleggingen har alle målsetninger som er i direkte motstrid til de foreslåtte sparetiltakene.

Høringsnotatet framstår med hovedfokus kun på økonomi og bevaring av skolestrukturen, uten å ha med seg mange andre viktige prinsipper som skal ligge til grunn for skolestrukturen og tilbudsplanleggingen. Dette finner Creo svært bekymringsfullt, og notatet gir derfor et altfor svakt grunnlag å ta politiske beslutninger på.

Hva blir konsekvensene?

Creo finner også det problematisk at høringsnotatet overhodet ikke tar opp konsekvenser av de foreslåtte kuttene ved MDD-tilbud, selv om disse foreslås å ta den største byrden av sparetiltakene. Kuttene begrunnes ikke, og må derfor antas å være kun ut fra økonomisk sparebehov. At dansefaget ikke nevnes i høringsspørsmålene for berørte regioner er også problematisk, da forslagene også innebærer nedleggelse av to dansetilbud.

Creo ber om at de styrende organer i Trøndelag ser verdien av å ha et godt fungerende kulturliv i regionen også i fremtiden, og vedtar å videreføre det gode og nødvendige tilbudet ved fylkets MDD-linjer.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer