Statsbudsjettet for 2024- kommentarer fra Siops

Før helgen la finansminister Trygve Slagsvold Vedum frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 på Stortinget. SIOPS krever mer penger til aktører som arbeider med veteranivaretakelsen i Norge, og en tydeliggjøring av oppfølgingen av ny tiltaksplan for veteranene.

Statsbudsjettet som presenteres hver høst for stortingspolitikerne, er et overslag over statens inntekter og utgifter. Vi gir her kommentarer til Forsvarsdepartementets budsjettforslag.

Ingen endring for veteranaktører i Forsvaret

I regjeringens forslag til forsvarsbudsjett legges det ikke opp til en økning i posten for Forsvarets veterantjeneste (FVT), men overføringen foreslås videreført tilsvarende dagens nivå. Vi i SIOPS mener at midlene til FVT må økes fra 2023-nivået.

FVT er en viktig aktør i det norske veteranarbeidet, som blant annet bistår veteraner med å anskaffe relevant operativ dokumentasjon for erstatningssaker i Statens Pensjonskasse, NAV og for FNs veteranerstatning. Dokumentasjon som dette er helt avgjørende i erstatningssakene som omfatter skadde veteraner i dag.

Avdelingen driver også Forsvarets veteransenter ved Kongsvinger, et livslangt rekreasjonssted for norske veteraner. SIOPS ønsker at veteransenteret kan utvide sin kapasitet, slik at flere veteraner og veteranfamilier kan benytte seg av tilbudet. En slik utvidelse avhenger av at det bevilges mer penger.

SIOPS forventer at lovgivere på Stortinget styrker finansieringen til FVT, og at eksistensen til avdelingen sikres av sittende og kommende stortingsflertall. Forsvaret trenger en samlet faginstans for veteranfeltet.

Veteranorganisasjonenes sentrale rolle

De frivillige veteranorganisasjonene har en viktig funksjon som aktive kunnskapsmiljøer om situasjonen for Norges veteraner, både for Forsvaret, Forsvarsdepartementet og andre aktører i sivilsamfunnet. Organisasjonene som er uavhengige av Forsvaret, tilbyr i dag ulike aktiviteter for veteranene og deres familier, og bistår enkeltveteraner som er i et behandlings- eller saksforløp.

Veteranorganisasjonene kan avlaste myndighetene på flere områder, blant annet ved å gi bistand til skadde ukrainske krigsveteraner i Norge gjennom våre likepersonsnettverk.

Tilskuddsordningen til veteranorganisasjonene er i dag ikke tilstrekkelig for å dekke kostnadene organisasjonene har i forbindelse med sitt arbeid for landets veteraner. De siste årene har det vært en generell prisstigning i samfunnet knyttet til kjøp av varer og tjenester i forbindelse med aktiviteter spesielt, samt økte kostnader for leie av lokaler, lønn av ansatte og lignende. Politikerne må ta med dette perspektivet i revideringen av tilskuddsordningen i 2024.

Regjeringen og stortingspolitikerne bør selv ha interesse i å videreutvikle en levende og uavhengig ideell sektor, også på veteranfeltet.

I regjeringens budsjettforslag for Forsvarsdepartementet videreføres overføringene til veteranorganisasjonene på dagens nivå, et nivå som ikke er tilstrekkelig for å bedrive et omfattende frivillig og uavhengig veteranarbeid. Stortingspolitikerne må absolutt øke denne posten.

Uklart om tiltaksplanen

Regjeringens kommende tiltaksplan for veteranene nevnes flere steder i budsjettforslaget, men det nevnes ikke om hvordan den økonomiske inndekningen skal forekomme. Finansieringen av tiltakene i ny tiltaksplan burde vært presisert i forslaget, og SIOPS forventer at dette følges opp i kommende statsbudsjett. Tiltaksplanen må forplikte, også konkret i budsjettpolitikken.

I budsjettforslaget beskrives arbeidet med planen som tverrdepartemental, der samtlige departement har vårt involvert, men har i realiteten vært dominert av Forsvarsdepartementet og Forsvaret.

Veteranforskning

Vi er fornøyde med at regjeringen foreslår å øke finanseringen av veteranforskningen. Et oppdatert kunnskapsgrunnlag er helt avgjørende for at veteranarbeidet videreutvikles.

Samtidig er vi kritiske til at forskningsinitiativene fortsatt er dominert av Forsvaret ved Forsvarets høgskole og Forsvarets sanitet. SIOPS etterlyser et sterkere sivilt innslag på aktørsiden.

Veteraner som ressurs i Forsvaret

SIOPS er positive til at veteranene og deres unike kompetanse er understreket i dette budsjettforslaget, på lik linje med fjorårets budsjett. Vi savner likevel en oversikt over hvilke tiltak eller prosjekter som regjeringen ser for seg i bruken av veteraner i Forsvaret, eller andre steder i staten.

SIOPS har tidligere foreslått at Forsvaret kan opprette egne stillingshjemler for skadde veteraner. Egne stillingshjemler for skadde veteraner bidrar til å øke det totale soldatvolumet i Forsvaret, både blant fast ansatte og reservister i alle avdelinger, og bidrar til en styrking av landets forsvarsevne da veteranene fortsatt kan benytte sin unike operative og militærfaglige kompetanse i beskyttelsen av Norge.

Slike ordninger kan dekkes inn over personalpostene i forsvarsbudsjettet, eller som en egen post for Arbeids- og sosialdepartementet.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer