#Lagplass

Verdensdagen for psykisk helse markeres 10. oktober 2023 med kampanjen «Lag Plass».

#lagplass er årets kampanje for verdensdagen for psykisk helse – som først og fremst handler om å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende. En av fem i Norge opplever diskriminering på bakgrunn av sykdom, kjønn, alder, etnisk opprinnelse eller seksuell identitet.

For Kulturvernforbundet er det viktig å markere denne dagen fordi våre medlemsorganisasjoner skaper viktige møteplasser rundt om i hele landet og kulturarv har stor betydning for sosial bærekraft; vår identitet, tilhørighet, livskvalitet og helse – hvem vi er og hvor vi hører til. Kulturell identitet og stedsidentitet er ofte tett knyttet sammen.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn er FNs bærekraftsmål nummer 11. Å ta vare på verdens natur- og kulturarv er en del av dette målet og handler om å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Dette er i kjernen av de frivillige kulturvernorganisasjonenes aktivitet – der engasjement og sosiale nettverk har store positive ringvirkninger blant annet for folkehelsen.

Kulturminnedagene

Et inkluderende miljø og sosial støtte kan redde liv, særlig i urolige tider. Vi har alle et ansvar for å lage plass til flere.

Kulturminnedagene er en arena for formidling av kulturarv hvor folk kan møtes, stifte bekjentskaper, lære av hverandre og ha det gøy sammen – uansett utgangspunkt og bakgrunn.

Kulturen vi lever i er organisk og levende, og utvikler seg hele tiden som et resultat av menneskelig kontakt på tvers av grenser og barrierer. Kanskje er det nå vi skal starte planleggingen av neste års Kulturminnedager med tittelen «Spor, nettverk og forbindelser»?

Mangfold og inkludering  i nærmiljøet

«MIN kulturminnedag – mangfold og inkludering i nærmiljøet» er Kulturminnedagene inkluderingsprosjekt hvor lokale arrangører av Kulturminnedagene kan søke om økonomisk støtte til inkluderende aktiviteter. Prosjektet blir videreført og det vil være mulig å søke om støtte også i forbindelse med Kulturminnedagene 2024.

Foto: Tobias Hole Aasgaarden

«Vi og våre mangfoldige kulturminner» ble arrangert av Arendal voksenopplæring, Med hjerte for Arendal og Tyholmen frivilligsentralarrangerte som en del av Kulturminnedagene 2021. Arrangementet bestod blant annet av samtaler mellom lengeboende og nyinnflyttede folk i Arendal – hvor deltakerne presenterte kulturminner som var viktige for dem.

Foto: Hans Martin Østerhaug

«Hvem er du og hvem var her før deg?» var en teaterworkshop under Kulturminnedagene 2021 og 2022, arrangert av Koppparleden teaterlag. Her ble unge fra 4.-10. trinn invitert til å leve seg inn i historien til barn og ungdom som har levd før dem gjennom teaterlek og drama.