Etisk handel Norge og Circular Norway har inngått samarbeid

Etisk handel Norge skal være en pådriver for det grønne skiftet og et nettonullutslippssamfunn. Det innebærer omstilling til en sirkulær økonomi tråd med ambisjonen i EUs grønne vekststrategi; Green Deal. Derfor inngår vi samarbeid med Circular Norway om kompetanseløft på sirkulær økonomi.


Vi er på vei mot et mer sirkulært samfunn, noe som innebærer omstilling av verdikjeder og forretningsmodeller. Sirkulære strategier er en sentral del av nye reguleringer som for eksempel EUs taksonomi, CSRD og åpenhetsloven. Dette betyr mer ombruk, nye produksjonsmetoder og design, mer samarbeid i verdikjedene som skaper behov for ny kompetanse.

Et verktøy for å lykkes med ESG-mål

– Sirkulærøkonomi inngår i en bærekraftig forretningspraksis og er et godt verktøy for å løse klima- og miljøutfordringene. Våre medlemmer skal være ledende på bærekraftig forretningspraksis og aktsomhetsvurderinger. Derfor setter vi nå i gang et kompetanseløft på sirkulærøkonomi, både hos ansatte i Etisk handel Norge og som et tilbud til våre medlemmer. Jeg er glad for samarbeidsavtalen med Circular Norway som blir viktig for å få sirkulærøkonomi mer integrert i medlemmenes daglige drift, sier daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl.

Halvparten av de globale klimagassutslippene, og mer enn 90 prosent av tapt biologisk mangfold, er knyttet til utvinning og prosessering av naturressurser for å produsere varer til vårt behov. Sirkulærøkonomi kutter CO2-utslipp gjennom å øke ombruk av råmaterialer, omlegging til fornybar energi, og mer gjenbruk, reparasjon, og leie- og abonnement-tjenester i varehandelen. Sirkulær økonomi reduserer behovet for utvinning av nye råvarer fra naturen, noe som reduserer presset på naturen, og bidrar til å bevare økosystemer og livsgrunnlaget for mennesker. I en sirkulær økonomi designes avfall ut, og det kreves giftfrie kretsløp for å ombruke materialer. Slik minskes miljø- og helseskader. Omstillingen fører også til nye arbeidsplasser.

På den måten er sirkulær økonomi et kraftig verktøy for å lykkes med klima- og miljømål, og for å nå alle ESG-kriteriene om miljø- , sosiale- og forretningsetiske forhold.

Sirkulær økonomi er en modell for et systemskifte som er mer ressurseffektivt og ivaretar natur og klima. Dette inkluderer alle stegene i en leverandørkjede: fra utvinning, raffinering til produksjon, handel, digitalisering, IT-løsninger, ingeniører, design og salg. Sirkulære løsninger er fremtidens måte å produsere varer – og tilby tjenester – på – i et kretsløp som tar vare på råmaterialene, likt naturens eget system.

Kompetanse om sirkulær økonomi fremmer bærekraft

Samarbeidet omhandler intern kompetanseheving av hele Etisk handel Norge, slik at vi er enda bedre rustet til å veilede medlemmer i bredden av bærekraft og aktsomhetsvurderinger.

– Rammevilkårene endrer seg raskt, og kompetanseheving på sirkulær økonomi gir ansatte og virksomheter et fortrinn i omstillingen til et nettonullutslippssamfunn, sier Alexander Christiansen, leder i Circular Norway.

Han forteller at Circular Norway samarbeider med selskap i alle størrelser for å omstille de til en sirkulær økonomi.

– Vi erfarer at med innsikt i sirkulært design, ressurseffektive produksjonermetoder og sirkulære verdikjeder, motiveres bedrifter til å beholde ressursene i kretsløpet lengst mulig. Slik bidrar de til mindre utslipp, reduserer materialfotavtrykket og skaper nye arbeidsplasser, forteller Christiansen.

Etisk handel Norge har klima, miljø og sirkulærøkonomiske indikatorer som del av medlemsrapporteringen på aktsomhetsvurderinger, i tillegg til indikatorer på menneskerettigheter og anstendig arbeid, Medlemmer må innen to år være på et kvalitativt nivå innen aktsomhetsvurderinger. Første nivå er basisnivå,  neste nivå er Gjennomfører, her inkluderes blant annet et aktivt arbeid med sirkulærøkonomi. Det tredje nivået er ledende, men det siste nivået er ikke ferdigutviklet ennå.

– VI ser på samarbeidet med Circular Norway som et felles løft for oss og for medlemmene, slik at vi blir gode sammen i å løse morgendagens utfordringer med sirkulærøkonomiske tilnærminger. Etter hvert vil vi også invitere til medlemsforum for god praksis så her vil det være tilbud for både nybegynnere og mer erfarne medlemmer og jeg håper mange blir med, avslutter Heidi Furustøl.

Av Silje Marie Rosenlund, Seniorrådgiver

Dette tilbyr vi på sirkulærøkonomi:

  • Sirkularitet i leverandørkjeder – kurs i sirkulærøkonomi – 3. september kl. 09 – 12 hos Etisk handel Norge: Les mer og held deg på allerede nå HER
  • Skreddersydde kurs for medlemmer som vil øke kompetanse internt – inkluderer e-læringskurs
  • Skreddersydde kurs for ledere i medlemsvirksomheter
  • Medlemsforum med deling av god praksis på sirkulærøkonomi

Er dette noe for deg?

Ta kontakt med [email protected] for mer informasjon, eller et tilbud.