Utvidet veterandefinisjon

Soldater fra Telemark Bataljon i Irak i 2015. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Forsvaret har bekreftet at veteranbegrepet nå er utvidet til å gjelde flere. SIOPS mener at en begrepsutvidelse ikke må medfører at eksisterende økonomiske ordninger eller at ivaretakelsessystemet for norske INTOPS-veteraner forsvinner.

I forslaget til ny langtidsplan for forsvarssektoren kom det frem at Støre-regjeringen anser alle som har tjenestegjort for Norge som veteraner. Forsvaret gjennom Forsvarsstaben har nå sendt brev til etatens avdelinger om endringen.

Debatten om en mulig utvidelse av veteranbegrepet ble for alvor satt i gang etter forsvarssjefens uttalelser om saken i 2021. SIOPS forstår at dette spørsmålet fortsatt engasjerer stort i det norske veteranmiljø.

For SIOPS vil ikke dette vedtaket medføre store endringer i organisasjonen. Organisasjonen har alltid vært åpen for alle, både veteraner fra internasjonale operasjoner, internasjonal innsats, veteranfamiliene, og for andre interesserte. Representanter fra SIOPS deltar både på mottaksparader og avslutningssamlinger for personell fra internasjonale operasjoner og internasjonal innsats.

Landsmøtene våre har stadfestet at vi arbeider for skadde veteraner fra internasjonale operasjoner (INTOPS-veteraner). Målgruppen er understreket i formålsparagrafen vår. Det er landsmøtet, vårt øverste beslutningsorgan, som vurderer organisasjonens formål.

SIOPS har flere spørsmål til både regjeringen og Forsvaret i lys av begrepsvedtaket.

Eksisterende ordninger må bestå

Støre-regjeringens og Forsvarets beslutning om å utvide definisjonen av veteranbegrepet må ikke føre til at eksisterende ordninger for INTOPS-veteranene forsvinner eller «utvannes».

SIOPS har tidligere advart mot at veteranfeltet langsiktig dyttes ned i systemet og inn under området HR/personellforvaltning i Forsvaret.

Selv om veteranbegrepet i dag skal omfatte en større gruppe tidligere og stadig tjenestegjørende, må veteranfeltets selvstendige stiling bevares både i Forsvaret, forvaltningen og i politikken.

Ivaretakelsen av soldater som har tjenstgjort i krise- og krigssoner ute krever et særskilt fokus, og en særskilt kompetanse i Forsvaret og i det sivile samfunn.

Vi advarer også denne gang om at begrepsutvidelsen ikke resulterer til at veteranivaretakelsen nedbygges. Veteranfeltet må rustes og videreutvikles for hva norske utenlandssoldater kan møte om 10 til 20 år.

Forsvaret ved generalløytnant Ingrid Gjerde i Forsvarsstaben har uttalt at denne begrepsutvidelsen er symbolsk, og at det ikke vil gå på bekostning gjeldende økonomiske erstatningsordninger eller anerkjennelser.

Men kan Støre-regjeringen ved forsvarsminister Bjørn Arild Gram bekrefte dette? Hva sier de andre partiene på Stortinget om fremtiden for de særegne erstatningsordningene for norske INTOPS-veteraner? Hvordan skal ivaretakelsessystemet i Forsvaret innrettes i årene som kommer? Dette må våre politikere og Forsvaret svare på.

I den sammenheng har vi ved flere anledninger påpekt at arbeidet på veteranfeltet og eksisterende ordninger fortsatt ikke er ferdig utviklet, og at det er et stort uutnyttet potensial for å få på plass forbedringer som kan komme flere til gode. Her kan også erfaringene man har gjort på veteranfeltet, positive og negative, komme til nytte, hvor veteranorganisasjonene aktivt kan bidra.

Uklar prosess

En utvidelse av veteranbegrepet var ikke en eksplisitt del av Støre-regjeringens nye tiltaksplan for veteranene som ble lansert i mars i år. Hvorfor ble det ikke gjennomført en særskilt høring med veteranorganisasjonene om dette spørsmålet i regi av Forsvarsstaben eller av Forsvarsdepartementet?

SIOPS savner en tydeligere holdning fra forsvarsministeren i dette spørsmålet. Vi ønsker å vite om den politiske prosessen frem til begrepsvedtaket i regjeringen.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer