Kommentar til VEFAM-undersøkelsen

I går ble VEFAM-undersøkelsen offisielt lansert og overlevert regjeringen. Rapporten som er utført av en forskningsgruppe fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), er den første store undersøkelsen i Norge som tar for seg veteranfamilienes helsesituasjon og belastninger ved internasjonale operasjoner (INOPS).

SIOPS har lenge satt et sterkere familie- og pårørendeperspektiv på den politiske dagsorden. Vi har også jobbet i flere år for mer sivil og uavhengig forskning på veteraner og deres familier. Vi er positive til den tverrdepartementale og sivile karakter som dette forskningsprosjektet innehar.

Viktigheten av ny veteranforskning som dette kan ikke understrekes nok, vårt saksfelt er helt avhengig av et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Et kunnskapsgrunnlag som dette er viktig både for videreutviklingen av personell- og familiepolitikken i Forsvaret, og som sentral beslutningsinformasjon til ansvarlige politikere i regjeringen og på Stortinget. Familie- og pårørendeperspektivet må komme tydelig frem i regjeringens nye tiltaksplan for veteraner, og i norsk veteranpolitikk generelt. Vi forventer at forsvarsministeren, veteraninspektøren og medlemmer av Stortingets Utenriks- og forsvarskomite bemerker seg rapportens funn.

Store variasjoner mellom veteranfamiliene

I rapporten påpeker flere av veteranfamiliene at tjenesten i internasjonale operasjoner gir utfordringer hjemme. Forskningsrapporten avdekker at det er store variasjoner i opplevelsene blant informantene, dette er også noe SIOPS har registret i det norske veteranmiljøet gjennom flere år. Flere familier opplever tjenesten ute som positivt, men mange får også praktiske utfordringer som nedsatt stillingsprosent og aleneansvar for barn i lengre perioder, samt personlige belastninger som savn og frykt for sikkerheten til sine kjære. Veteranpopulasjonen i Norge er mangfoldig, med ulike erfaringer og opplevelser seg imellom.

SIOPS er kanskje mer enn andre klar over at krig åpenbart er helseskadelig, ikke bare for de som deltar direkte i operasjonene, men også for veteranenes familie og pårørende der hjemme. For oss er dette dessverre ikke noe nytt, men en kjent problemstilling. Det er en av grunnene til at vi de siste årene har rettet et stadig større fokus på veteranenes familier, som gjennomføringen av tilrettelagte aktiviteter i organisasjonens regi for familiene.

Det fremgår av VEFAM-undersøkelsen at geografisk utilgjengelighet er en av faktorene som gjør at en del av informantene ikke føler de har fått adekvat hjelp. Disse veteranene og familiene deres refereres til som en «blindsone» og vi er glade for at denne gruppen blir løftet frem i undersøkelsen.

SIOPS ser med bekymring den belastingen familiene til stadig tjenestegjørende opplever i hverdagen sin. Forsvaret er helt avhengig av personell som vil og kan stå i stillingene sine over lang tid, men dagens personellsituasjon bestående av stor arbeidsbelastning på den enkelte kan motvirke negativt på rekruteringen av nytt personell. Behovet for rekrutering er noe Forsvarskommisjonen har understreket flere ganger i sin rapport til sittende regjering. Forsvaret må ta sitt personalansvar på alvor. Vi i SIOPS har stilt oss spørsmålet om etaten i realiteten kan kalle seg en IA-bedrift.

Noe rapporten påpeker er belastningen for spesialister med mange deployeringer ute. SIOPS har tidligere påpekt behovet for nærmere undersøkelser om konsekvensene av høy rotasjonstakt i INTOPS, og hvordan dette påvirker familiene.

Stabiliserende faktorer som er med på å minke risikoen for skader, som en god, stabil og forutsigbar arbeidssituasjon, familieliv, økonomi og sosiale relasjoner påvirkes ved deltagelse i INTOPS.

SIOPS har lenge påpekt at kompetansen må styrkes på veteranfeltet både i Forsvaret og i det sivile, også for familiene. Likevel blir velferds- og oppfølgingstiltak for gruppen kuttet i Forsvaret.

Veteranorganisasjonenes sentrale rolle

Veteranorganisasjoner som SIOPS og andre har en viktig rolle, og tar et stort ansvar på feltet i dag. Vi jobber for å ivareta denne gruppens interesser på flere måter, for eksempel med å sikre at tiltaksplanen som regjeringen arbeider med blir god, også for veteranfamiliene. Blant annet opparbeider vi oss kunnskap og kompetanse om denne gruppen, og tilbyr aktiviteter spesielt rettet mot dem, som vårt årlige førjulsarrangement for veteranfamiliene som nå avholdes på Smuksjøseter fjellstue.

Organisasjonenes rolle er særlig viktig i en situasjon der Forsvaret kutter i sine sosiale tilbud. De frivillige veteranorganisasjonene i Norge kan avlaste Forsvaret og offentlige myndigheter i ivaretakelsen av veteranene og deres familier på flere områder.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer