Forsvarsindustrien voks med 13 prosent i 2022

Veksten i norsk forsvarsindustri held fram. Frå 2021 til i fjor gjekk han opp med 13 prosent, medan ordrereservane auka med 39 prosent.

No er FFIs årlege rapport om utviklinga i industrien offentleggjort. Statistikken presenterer ei rekke nøkkeltal og utviklingstrekk. FFI har samanlikna tala på oppdrag frå Forsvarsdepartementet.

Oversynet viser at det i 2022 blei eksportert for over 9,3 milliardar kroner. Det er om lag 36 prosent av den totale forsvarsrelaterte omsetninga på 26 milliardar kroner.

FFI-RAPPORT 2023

Forsvarsindustrien i Norge – statistikk for 2022

Mari Paulsrud

Les mer

Last ned

Nøkkeltala for norsk forsvarsindustri i 2022 er henta frå 87 verksemder. Rapporten viser at det var ein vekst i forsvarsrelatert omsetning på 13 prosent frå 2021 til 2022. 

8 300 årsverk

Auka omsetning inneber også meir behov for arbeidskraft. Statistikken viser at veksten i forsvarsrelaterte årsverk i Noreg heldt fram. Auken var på 4 prosent frå 2021 til 2023. Industrien omfattar no over 8 300 årsverk.

Eksporten steig også: Verksemdene har rapportert ein auke på 15 prosent i 2022. Tala viser også ein sterk vekst i ordrereservane ved utgangen av 2022. Dei gjekk opp 39 prosent frå året før.

Høge ordrereservar

Gjennom 2022 har verksemdene bygd opp ein stor ordrereserve. Ved utgangen av 2022 målte dei forsvarsrelaterte ordrereservane i overkant av 57 milliardar kroner. Det var ein oppgang på 39 prosent frå året før. 

–  Den tryggingspolitiske situasjonen i verda bidrog til at norsk forsvarsindustri opplevde auka etterspurnad etter produkta sine i 2022. Krigen i Ukraina var med på å gi fulle ordrebøker, konstaterer forskar Mari Paulsrud ved FFI.

Det som kjenneteiknar norsk forsvarsindustri er at dei fleste verksemdene opererer i fleire marknader. Rapporten definerer derfor forsvarsrelatert omsetning som inntekter frå sal av militært utstyr og tenester og andre varer tilpassa forsvarsformål. 

Viktig å vere konkurransedyktig

Styresmaktene meiner at ein konkurransedyktig norsk forsvarsindustri er viktig. Tryggingspolitisk må det leggast til rette for å vidareutvikle industrien. 

FFIs rapport peikar på at det å vere konkurransedyktig i forsvarsmarknaden inneber fleire ting. Det handlar om evna til å utvikle, produsere og støtte opp under forsvarsmateriell. Det same gjeld system og tenester innanfor prioriterte produktområde. Det handlar vidare om områda som er viktige for å sikre nasjonale tryggingsinteresser, inkludert Forsvarets og behova til allierte. 

– Ein nasjonal forsvarsindustri har difor mykje å seie tryggingspolitisk. Det heng mellom anna saman med behovet for å halde oppe tryggleik for leveransar og nasjonal handlefridom, heiter det i rapporten.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer