Tema for Kulturminnedagene 2024

Foto: Tørking på hjell i Henningsvær, Gerd Eichmann, CC BY-SA 4.0.

Kulturminnedagene markeres i perioden 31. august – 8. september 2024 med temaet «Spor, nettverk og forbindelser».

Tema for Kulturminnedagene 2024 «Spor, nettverk og forbindelser» er en påminnelse om at både den materielle og immaterielle kulturarven er et bilde på hvordan folk, samfunn, land og kulturer lenge har vært sammenkoblet, og hvordan vi fortsetter å være det gjennom verdier, praksis og et felles ønske om å beskytte og gi mening til vår individuelle og kollektive historie. 

Kulturarv defineres ofte som «spor etter menneskelig aktivitet». På den ene siden setter årets tema søkelyset på de fysiske strukturene som en gang koblet oss sammen og på de sporene vi finner i naturen, bygde miljø og gjenstander, samt nye digitale forbindelser som utfordrer måten vi lever, kommuniserer og beveger oss på i dag.   

På den andre siden illustrerer tema for 2024 det mer abstrakte – mobilitet og hvordan mennesker, ideer, tradisjoner, innovasjon og tro reiser vidt og bredt. Et samfunn består av individer som har en relasjon til hverandre og som kan ha felles normer, verdier, tradisjoner og språk. Disse samfunnene er bygget på nettverk av handel, tjenester, kunnskap, innovasjon, tro, kulturell og kunstnerisk praksis. Både samfunnet og kulturen vi lever i er organisk og levende, og utvikler seg hele tiden som et resultat av menneskelig kontakt på tvers av grenser og barrierer.  

Hvilke små spor av denne kontakten finnes i hverdagen og i våre lokalmiljø? Hvilke historiske hendelser har formet det livet vi lever i dag og hvilke «spor, nettverk og forbindelser»er med på å sette kursen for fremtiden? 

Gjennom kulturminnedagene 2024 vil vi skape møteplasser hvor vi kan lære av hverandre og utvikle nye forbindelser og relasjoner. Arrangører vil gjennom årets tema formidle aktuell historie, kulturarv og tradisjoner fra sine lokalmiljø – som knutepunkt i et større nettverk. Et nettverk av synlige og usynlige stier mellom mennesker, organisasjoner og samfunn. Disse forbindelsene har stor verdi for demokratiet, folkehelsen og en bærekraftig utvikling, og gjør at vi kan oppnå en større hensikt enn det vi makter alene.  

Kulturminnedagene arrangeres i perioden 31. – 8. september 2024 av frivillige lag, organisasjoner, museer, kommuner og mange flere – rundt om i hele landet. Ønsker du å være arrangør, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Kanskje ordene nedenfor kan være til inspirasjon for ditt arrangement? 

Tankekart for arrangører

Spor:

Spor av en hendelse eller menneskelig aktivitet – Bevegelse – Tid og innovasjon – Merker, mønster og symbolikk (materielle og immaterielle) – Påvirkning – Bærekraft – Ruter, turer, fotefar – Reise og turisme – Identitet – Lete, identifisere og organisere – Oppdage og utforske kilden til utviklingen i by og bygd – Arkitektur: Utforming og formål 

Nettverk:

Fysiske ruter – Mønster – Relasjoner – Vev: verdensvev?  – Vei: verdensvei? – Håndverk – Internett: Digitale spor og veier – Samfunn – Kollektiv: kunst og kultur – Regionale kulturarvnettverk – Folkehelse  – Samarbeid, samhold og tilhørighet – Kryss og tvers – Teknologisk utvikling – Knutepunkt 

Forbindelser:

Relasjoner og tilknytning – Koblinger – Migrasjon: utflytting og innflytting – Trafikk og samferdsel – Workshop – Fagforeninger og arbeidsforhold i verden – Frivillige organisasjoner – Markedsplasser – Veier og stier – Mellomrom – Individuelle historier og reiser – Digital/analog – Interaksjon 

European Heritage Days 

Kulturminnedagenes tema for 2024 “Spor, nettverk og forbindelser” er en oversettelse av «Heritage of Routes, Networks and Connections» som er tema i resten av Europa. Kulturminnedagene er en del av European Heritage Days som markeres i hele Europa i midten av september hver år. 50 land er med – noe som resulterer i 70.000 arrangement og 30 millioner besøkende. 

European Heritage Days har som mål å: 

  • øke bevisstheten rundt Europas kulturelle mangfold 
  • stimulere til økt interesse for, og verdsettelse av, et mangfold av kulturer 
  • motvirke rasisme og fremmedfrykt og oppmuntre til større forståelse og toleranse innenfor og utenfor landegrensene 
  • informere offentligheten og politiske myndigheter om behovet for å beskytte kulturminner mot nye trusler 
  • invitere Europa til å svare på de sosiale, politiske og økonomiske utfordringene vi står overfor