NOAS mottar Redd Barnas barnerettighetspris

NOAS har i dag fått Redd Barnas barnerettighetspris for arbeidet med barns rettigheter i utlendingssaker.

Redd Barna gir NOAS prisen for vårt «mangeårig arbeid for å fremme barns rettssikkerhet på utlendingsfeltet gjennom enkeltsaker som gjelder barn, utredningsrapporter og rettspolitisk arbeid.» I begrunnelsen for tildelingen trekkes fram arbeidet med lengeværende barnefamilier, enslige mindreårige asylsøkere, barn som berøres av utvisning og barn som opplever pågripelse, internering, tvangsretur og det å være statsløse i Norge.

Takket barna

Prisen ble delt ut på et arrangement på Kulturhuset. Under tildelingen fremhevet Kristin Veierød, styreleder i Redd Barna, at NOAS over år har gjort et utrettelig arbeid for barns rettigheter og bidratt til viktige regelendringer – uten å gjøre barna til offer.

NOAS bidrar til å gi barn en viktig stemme, på et området barn ikke blir lyttet godt nok til. NOAS har sørget for å høre barn i saker der forvaltningen ikke har gjort det, uttalte Veierød.

Generalsekretær Pål Nesse mottok prisen på vegne av NOAS. I takketalen rettet han en særlig takk til alle barna som har fortalt oss sine historier og delt sin frustrasjon over å ikke bli hørt når det gjelder. Han takket også alle samarbeidspartnere som har bidratt til bedre rettssikkerhet for barn.

Det er langt igjen

På flere områder har politikk og praksis overfor barn i utlendingssaker blitt bedre de siste årene. Vi har kommet et stykke på vei, med det er langt igjen.

Fordi vi ønsker å sende et signal om en streng politikk, ofrer vi barnas rettigheter og legger hindringer i veien for at familier skal få være sammen, sa Nesse.

Han understreket at barn stor sett har det best sammen med foreldrene. I saker der utlendinger med barn i Norge utvises for brudd på utlendingsloven, er det barna som rammes hardest når de mister mamma eller pappa. Barnas rettigheter sikres ikke i utlendingsforvaltningens behandling av disse sakene.

Barna har rett til å bli hørt, og de er selvstendige rettssubjekter, påpekte Nesse.

Barnas rettigheter skal vektlegges ved beslutninger som påvirker kjernen i barnas liv: behovet for omsorg fra begge foreldrene. Barn skal ikke straffes for foreldrenes feil. Utlendinger med barn i Norge som har brutt utlendingsloven bør få andre konsekvenser enn utvisning.

Nesse avsluttet med å forsikre om at NOAS i samarbeid med partnere vil fortsette arbeidet for barns rettigheter.