Våre innspill til Helse- og omsorgskomitèen – Statsbudsjett 2023

Les våre innspill til helse- og omsorgskomitéen på Stortinget for statsbudsjett 2023.

Høringsinnspill til Helse- og Omsorgskomitéen om Statsbudsjettet 2023

Veteranforbundet SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner, er fornøyd med at regjeringen har iverksatt utarbeidelse av en ny opptrappingsplan for psykisk helse, og en ny tiltaksplan om veteraner. Prosessene går parallelt, og SIOPS forventer at nye tiltak som skal sikre bedre oppfølging av psykisk skadde veteraner får en tydelig plass i begge dokumenter. Videre at det bevilges tilstrekkelig med midler i årene fremover, for å sikre at ulike endringstiltak iverksettes raskt for å oppnå ønsket effekt, når opptrappingsplanen foreligger.

Veteranivaretakelse, og spesielt oppfølging av skadde veteraner, er ikke bare et anliggende for Forsvaret. Det politiske ansvaret tilligger regjering og Storting, og det er et bredt samfunnsansvar på tvers av flere sektorer å følge opp. SIOPS har ved tilsvarende høring i 2022 etterlyst større engasjement fra helsesektoren, og vi gjør det fortsatt. Helse- og omsorg har et stort ansvar for skadde veteraner, og kan ikke bare peke på Forsvaret. SIOPS gir med dette sine innspill til hva vi mener er hovedutfordringene som må endres, for det er fortsatt mye utestående når det gjelder god helseoppfølging av psykisk skadde veteraner.

Ett års programmet for Forsvarets ansvar må revurderes
Forsvarets oppfølgingsansvar av veteraner er ett år etter hjemkomst fra internasjonal tjeneste, deretter overtar det sivile helsevesen. Ordningen har vi hatt over 10 år, og det er på høy tid med en kritisk gjennomgang. Spesielt med referanse til Afghanistan 2020 undersøkelsen med markant økning i antall veteraner med psykiske helseplager, kan man stille mange spørsmål om dagens ett- års program er den beste måten å bruke ressursene på. Vi har fakta nå som viser at mange får sen symptomdebut- og at PTSD og andre psykiske helseplager kan utvikle seg over mange år – og langt senere enn ett år etter avsluttet tjeneste ute. Internasjonal forskning har også vist dette i lengre tid. Finnes det bedre måter for samfunnet å følge opp veteraner på, og som i større grad kan fange opp veteraner med sen symptomdebut for psykiske helseplager? Hvordan skal vi sikre en bedre overlapp mellom Forsvaret og det sivile helsevesen? Den samme undersøkelsen slår også fast at det er klar sammenheng mellom eksponering for alvorlige hendelser ute, og risiko for psykiske helseplager. Derfor må soldater med mye eksponering følges tettere opp over tid. Vi mener at opptrappingsplanen for psykisk helse må reflektere forholdet, og vi ber komitèen gi en anmerkning om at dagens praksis med ett års programmet må gjennomgås grundig i samarbeid mellom Forsvarets sanitet og det sivile helsevesen, for å fremme alternative og bedre modeller for oppfølging av soldatene.

Overgangen fra det Forsvaret til det sivile
Afghanistanundersøkelsen 2020 viser også at det er 82% større sannsynlighet for psykiske plager hos de som slutter i Forsvaret. Dette må det åpenbart gjøres noe med. Både Forsvaret og det sivile helsevesen har eierskap her, og det er et samfunnsansvar å følge opp. Veteraner som slutter i Forsvaret, bør få spesiell oppfølging i koordinert samarbeid mellom Forsvaret og det sivile helsevesen. Også her ber vi komitèen gi en anmerkning om at Forsvaret og helsemyndighetene i fellesskap må vurdere koordinerte tiltak.

Sivil forskning på veteranhelse
Stortinget fattet anmodningsvedtak nr 31 den 15. oktober 2020 som følger; «Stortinget ber regjeringen legge frem en kartlegging av prioriterte forskningsområder relatert til forsvarspersonell i utenlandstjeneste. Denne skal legge grunnlaget for en strategi for norsk veteranforskning.» Vedtaket ble truffet under behandling av Innst. 20 S (2020–2021) til Meld. St. 15 (2019–2020) Også vi når det blir krevet – Veteraner i vår tid. Regjeringen kvitterer nå ut anmodningsvedtaket i forslag til statsbudsjett for Forsvarsdepartementet.

SIOPS har vært – og er fortsatt – veldig uenig i måten FD har operasjonalisert forum for veteranforskning og selve strategien på, og komitèen har tidligere fått kopi av våre kommentarer i prosessen. Men ser vi bort fra det, så er den største utfordringen nå å sikre at sivile behandlings-, utdannings- og forskningsinstitusjoner i helsevesenet blir engasjert og deltar i relevante forskningsprosjekter knyttet til veteranhelse fremover. Det bør også være et konkret tiltak i opptrappingsplanen for psykisk helse etter vårt syn.

Kap. 765 Psykisk helse, rus og vold – Opptrappingsplan for psykisk helse
I forslag til Statsbudsjett 2023 er forslaget til bevilgning på 150 mkr. Det synes vi ikke er en stor sum i lys av utfordringene innen psykisk helse i samfunnet. Men vi ser på det som en start i 2023 i påvente av ferdigstillelse av opptrappingsplanen. Vi forventer imidlertid en betydelig større økonomisk satsning fra 2024 og videre fremover for å få hevet kapasiteten og tilbudet innen psykisk helsevern. Vi ber derfor komitèen om å anmerke i sine kommentarer at nødvendige bevilgninger må avsettes over flere år for å skape endring med ønsket effekt knyttet til psykisk helsevern, og at det må rapporteres på dette årlig i Statsbudsjettet.

Økt kompetanseheving om veteraners psykiske helseutfordringer for ansvarlige behandlere
Kompetanseheving i det sivile helsevesen for ansvarlig behandlere – leger og psykologer, har stått høyt oppe på SIOPS agenda i en årrekke. Regjeringens handlingsplan (2011) og oppfølgingsplan (2014) inneholdt tiltak for å bygge slik kompetanse, men er i liten grad gjennomført. Det skulle også lages et kart over tjenester i Forsvaret og i helsevesenet for å vite hvor det er behandlere med «veterankompetanse» på landsbasis, men heller ikke det er gjennomført. Det betyr i dag at kompetansen om veteraners psykiske helseutfordringer i den sivile helsetjenesten ikke er god nok – og at det er langt mellom fagmiljøene.

Meritterende kurs for leger og psykologer om veteraners psykiske helseutfordringer må derfor økes, og sivile behandlings- utdannings- og forskningsmiljøer må være med i ledende roller i både planlegging og gjennomføring (noe de ikke er i dag). Kompetansehevingen er spesielt viktig nå som Forsvarets sanitet har redusert sitt tilbud til veteraner. I mandat fra regjeringen om utarbeidelse om ny tiltaksplan for veteraner, står følgende: «Det skal videre vurderes virkemidler for at helsepersonell og det sivile hjelpeapparatet har god kompetanse og kjenner til de særlige utfordringer veteraner står overfor, og hvilke ordninger som finnes for dem.» Dette er en god start, men det må også reflekteres i opptrappingsplanen for psykisk helse.

I budsjett for 2023 står det ikke nevnt midler i opptrappingsplanen som går til kompetanseheving om psykisk veteranhelse. Det bekymrer oss. Vi ba komitéen om å avsette 1 million kroner til saken ifm budsjett 2022, men det skjedde ikke. Vi ber derfor komitéen nå om å øremerke 2 million kroner for kompetansehevingen av ansvarlige behandlere om veteraners psykiske helseutfordringer gjennom en klar satsning i 2023.

Forslag om opprettelse av fem regionale DPS kompetansesentra med veterankompetanse
Fortsatt er det dessverre slik at veteraner med helsemessige utfordringer og skader ikke kan føle seg trygge på at de får den oppfølgingen de har behov for. Den viktigste utfordringen er som nevnt at det er langt mellom DPSer, og andre behandlere og fagmiljøer som har «veterankompetanse.» For å styrke kompetanse-miljøene i det sivile helsevesen, så støtter vi at det utvikles fem regionale kompetansesentre innen DPSene på landsbasis, slik som DPS Moss– hvor behandlere har «veterankompetanse». Forslaget innebærer at det blir to DPS kompetansesentre i Helse Sør-Øst, og ett i hvert av de andre helseregionene. Der er det også stressmestringsteam fra Forsvarets sanitet, slik at det lett kan bli et tett faglig samarbeid. Forslaget innebærer videre en stilling på hvert sted (eller to halve) øremerket veterankompetanse, og at det vektlegges veteranspesifikk kompetanseheving og kursing. Forslaget ble fremmet på tilsvarende høring i fjor av DPS Moss. Vi ber derfor komitéen om å øremerke 5 million kroner for dette formålet i 2023 som en oppstart og ny satsning på veteranhelse i den nye opptrappingsplanen for psykisk helse.

Avslutningsvis presiserer vi viktigheten av full MVA kompensasjon til frivillige organisasjoner i 2023.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer