Forventninger og innspill til Regjeringens nye tiltaksplan om veteraner

Regjeringen har varslet at de skal utarbeide ny handlingsplan for ivaretagelse av veteraner. Vi mener at myndighetene må ta større ansvar for sine veteraner, og spesielt de som blir fysisk og/eller psykisk skadet som følge av tjenesten ute. Det er regjering og Storting som sender soldater ut i krigsområder, og da må de også ta ansvaret for god oppfølging av dem når de kommer tilbake. Dette er ikke noe regjeringen kan spare seg bort fra.

Da veteranmeldingen kom i april 2020, Meld.St.15 (2019-2020), gikk vi fra en 10 års planperiode med over 150 tiltak for veteranpolitikken, til tre overordnete prioriteringer uten konkrete tiltak. Dette har SIOPS vært uforstående og svært kritiske til. Det er Regjering og Storting som sender norske soldater ut i krigs- og konfliktområder, og da må de også stå ved sitt ansvar for oppfølgingen av veteranene når de kommer hjem – og spesielt overfor de som får helseplager og andre utfordringer som følge av tjenesten ute. En nedprioritering av veteranpolitikken slik vi har opplevd de senere år – er derfor ikke verdig.

Nåværende Regjering har i sin regjeringsplattform at de skal:

«Ta betre vare på veteranane våre før, under og etter teneste, med spesiell vekt på helsemessig og sosial opppfølging, økonomisk sikkerhet og pårørande», og at de skal «sørge for at samfunnet i større grad nyttigjer seg av den viktige kompetansen til veteranane».

Dette er formuleringer som legger til grunn at man skal satse på veteraner og som forplikter regjeringen til å følge opp. Vi mener dette må gjøres gjennom en ny handlingsplan med konkrete mål, tiltak, frister og tydelig ansvarsfordeling.

Fra tidligere handlings-, og oppfølgingsplaner har vi sett at mange av målsetningene ikke er oppfylte og at det har vært en gradvis nedskalering og pulverisering av ansvaret for tiltakene. Dette mener vi er uakseptabelt, spesielt sett i lys av resultatene fra Afghanistanundersøkelsen i 2020 som viste en klar økning i antall veteraner med psykiske helseplager og skader etter tjenesten.

Tilsvar fra Regjeringen

Sammen med 16 andre veteran- og arbeidstakerorganisasjoner sendte vi et felles brev til forsvarsministeren og statsministerens kontor med følgende uttalelse:

«Det er på høy tid at regjeringen lager en omfattende og forpliktende handlingsplan med konkrete tiltak for veteranpolitikken».

5. juli i år sendte Forsvarsminister Bjørn Arild Gram svar på vegne av regjeringen og uttalte at «regjeringen har nå besluttet at arbeidet med en ny og styrket tverrsektoriell tiltaksplan for oppfølging, ivaretakelse og anerkjennelse av personell og deres familier, før – under og etter internasjonale operasjoner, igangsettes under ledelse av Forsvarsdepartementet. Berørte departementer skal delta i arbeidet. Også veteranorganisasjonene vil bli involvert i arbeidet med ny tiltaksplan når dette iverksettes over sommeren.»

Å sende styrker ut i internasjonale operasjoner på vegne av norske politiske forpliktelser og målsetninger er en alvorlig handling. Det er ikke noe man kan vike unna eller frasi seg ansvaret for. Derfor er det gledelig at regjeringen ser behovet for et overordnet planverk for ivaretakelse av våre veteraner. Inkludering av veteranorganisasjonene i arbeidet med å utforme ny handlingsplan er også positivt, og noe SIOPS kommer til å prioritere svært høyt i tiden fremover.

Våre innspill til ny handlingsplan
SIOPS skal alltid være en aktiv politisk aktør innenfor veteranpolitikken, og vi nøyer oss ikke bare med å vente på at Regjeringen skal igangsette dette arbeidet. Vi har tatt oss friheten til å allerede sende inn våre innledende kommentarer.

Vi mener det fortsatt er for mange av tidligere tiltak som ikke er gjennomførte eller som kan sies å være sluttførte. Dette har vi påpekt mange ganger tidligere, og vi mener det er grunn til å se tilbake til tidligere handlingsplaner før vi også snur oss mot fremtiden. Den skuffende evalueringen av tidligere planer som ble presentert i Stortingsmelding 15 (2019-2020) er ikke god nok, og SIOPS mener vi ikke kan si oss fornøyde uten at flere av tidligere tiltak blir vurdert videreført.

Ikke en plan på sparebluss

Generalsekretær i SIOPS, Øystein Wemberg uttaler «selv om vi mener det er flere ting fra tidligere planer som ikke er i mål, ønsker vi også å se videre og fremover. Vi har flere innspill på nye momenter som ikke har vært målsetninger tidligere og som er viktige tillegg til veteranivaretakelsen.

Den viktigste saken på veteranområdet nå er at regjeringen skal lage en ny tiltaksplan om veteraner. Det er på høy tid at de endelig har lyttet til kravet fra 17 veteran- og arbeidstakerorganisasjoner.

Veteranforbundet SIOPS har nå sendt inn et omfattende innspill til regjeringen om våre forventninger til prosess, åpenhet, inkludering og bredde i utviklingen av den nye tiltaksplanen.

Myndighetene må større ansvar for sine veteraner, og spesielt de som blir fysisk og/eller psykisk skadet som følge av tjenesten ute. Det er regjering og Storting som sender soldater ut i krigsområder, og da må de også ta ansvaret for god oppfølging av dem når de kommer tilbake. Dette er ikke noe regjeringen kan spare seg bort fra

Du kan lese hele vårt innspill her

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer