Rett til ID

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl vil gi utlendinger nasjonalt ID-kort. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor.

Regjeringen vil gi utlendinger nasjonalt ID-kort og enklere tilgang til elektronisk ID (eID).

NOAS har lenge jobbet for at barn og voksne som bor i Norge skal ha mulighet til å bevise hvem de er og få tilgang til digitale, offentlige tjenester som er nødvendig for full samfunnsdeltakelse og oppfyllelse av rettigheter og plikter.

Digitale tjenester har ulikt sikkerhetsnivå. Det høyeste er sikkerhetsnivå «høyt», som kreves for blant annet innlogging på helsenorge.no og for å bli fullverdig bruker av banktjenester. Blant annet BankID leverer eID på dette nivået.

NOAS er i kontakt med flere grupper mennesker som mangler ID-dokument og tilgang til eID på sikkerhetsnivå høyt, blant annet asylsøkere og personer med midlertidig, begrenset oppholdstillatelse. Vi er derfor svært glade for at regjeringen har sendt følgende to forslag om ID på høring:

Utenlandske statsborgeres rett til nasjonalt ID-kort (les NOAS’ høringssvar her)

Utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor (les NOAS’ høringssvar her)

Det er positivt at regjeringen har sikret at ukrainske flyktninger raskt kan få eID, men behovet gjelder også andre asylsøkere og flyktninger. Vi støtter derfor regjeringens mål om at alle relevante brukergrupper enkelt skal kunne skaffe seg en eID på det sikkerhetsnivået de har behov for.

Asylsøkere

Det er strenge krav til identifikasjon for å få eID på sikkerhetsnivå høyt, og mange asylsøkere har ikke ID-dokument som kreves. Regjeringen vil utvide retten til nasjonalt ID-kort for utenlandske statsborgere, men forslaget gjelder ikke asylsøkere. Vi mener som skattedirektør Nina Schanke Funnemark at asylsøkere også bør gis rett til nasjonalt ID-kort.

De fleste asylsøkere får oppholdstillatelse, og skal bli værende her. 87 prosent av asylsøkerne som fikk saken behandlet i 2021 fikk opphold. Tilgang til nasjonalt ID-kort og eID for asylsøkere vil bidra til raskere integrering.

Barn og voksne med begrenset oppholdstillatelse

NOAS har i samarbeid med Redd Barna og Norsk Folkehjelp utgitt tre rapporter om barn og voksne som lever med begrensede oppholdstillatelser på grunn av ID-tvil. De bor i Norge uten nødvendig ID-dokument og eID, og forteller blant annet om:

  • Manglende tilgang til nav.no og helsenorge.no;
  • Problemer med å få jobb på grunn av mangel på bankkonto, til tross for at regelverket ikke står i veien for inngåelse av avtale om grunnleggende banktjenester;
  • Ungdommer som ikke får fullført videregående skole fordi de som lærlinger er avhengig av førerkort og bankkonto;
  • Foreldre som ikke kan ha normal kommunikasjon med barnehage/skole som krever BankID eller annen eID på sikkerhetsnivå høyt for innlogging; og
  • Barn som ikke kan bli medlem av idrettslag.

eID på sikkerhetsnivå høyt hadde løst disse utfordringene, og NOAS har derfor i høringssvaret uttrykt sterk støtte til regjeringens forslag om at også utlendinger som det knytter seg ID-tvil til bør tilbys nasjonalt ID-kort.

«Egentlig ikke en av oss»

Pål Nesse, generalsekretær i NOAS, deltok i en samtale arrangert av Skatteetaten under Arendalsuka.

Med utgangspunkt i sin brede erfaring fra internasjonalt flyktningarbeid, fremhevet han at mangel på ID kanskje er «en av de største menneskerettighetstyvene vi har» – som hindrer tilgang til helsehjelp og utdanning. I Norge får mangel på ID urimelige utslag som at du har lov til å jobbe, men ikke lov til å åpne en bankkonto som lønnen kan settes på.

I tillegg har det emosjonelle og integreringsmessige konsekvenser, påpekte Nesse: «Det samfunnet der du er og der du skal fungere, sier at du er egentlig ikke er en av oss».

Se opptak av arrangementet her.