Levende eller innspilt musikk i gravferder

Creo vil fremheve verdien av at musikkframføring er best «live» – enten det dreier seg om kirkerommet, kapellet eller konsertsalen.

Kirkerådet har nylig sendt et rundskriv (2/22) til alle fellesråd med retningslinjer for bruk av innspilt musikk i gravferder. Creo har lenge etterlyst tydelighet fra kirken sentralt i dette spørsmålet. I mange tilfeller har våre kirkemusikere blitt satt i en uholdbar situasjon hvor begravelsesbyrået og andre aktører har avtalt bruk av innspilt musikk uten å ta den ansvarlige kirkemusikeren med på råd.

Vi har også registrert at det på landsbasis er store variasjoner i kultur og praksis når det gjelder musikk i begravelser. Flere steder er det en restriktiv holdning til bruk av innspilt musikk – i forståelse med pårørende, begravelsesbyrå og kirkelig personell. Vi oppfatter at hensikten med Kirkerådets skriv ikke er å påtvinge en annen praksis på slike steder, men å skape forutsigbare rammer for innspilt musikk der hvor dette allerede brukes.

Levende musikk skal være normalen i gravferder

I arbeidet med Kirkerådets rundskriv har dette bl.a. vært drøftet med Bispemøtet. Creo har også bedt Kirkerådet om et møte i forbindelse med innholdet i rundskrivet hvor vi har formidlet vår holdning til spørsmålet om innspilt musikk.

Vi har blant annet bedt om at Den norske kirke sentralt belyser de verdimessige sidene av levende kontra innspilt musikk. Vi merker oss at Kirkerådet gir tydelig uttrykk for at levende musikk har en annen verdi enn innspilt musikk fordi den levende framføringen «bidrar estetisk i samspill med liturgien». Dette viser at levende musikk fortsatt skal være et bærende element og normalen i gravferder.

Når det nå åpnes for at innspilt musikk kan knyttes til minnedelen (punkt 6) i gravferden er dette en stadfestelse av noe som allerede er praksis. Vi mener det er avklarende at Kirkerådet slår fast at «Avspilt musikk bør kun unntaksvis og i helt spesielle tilfeller brukes andre steder i liturgien».

Musikken skal godkjennes av kantor på forhånd

Rundskrivet tematiserer manglende involvering og kontakt med kirkemusikeren når innspilt musikk skal brukes men overlater dette til de lokale parter. Det er derfor viktig at det minnes om punkt 4 i alminnelige bestemmelser for gravferd som slår fast at … «Alt musikkstoff som skal brukes, skal på forhånd godkjennes av kantor/organist».

Creos engasjement i denne saken handler ikke bare om kirkemusikernes medbestemmelse men også om den store mengde frilansmusikere som har medvirkning i begravelser som en vesentlig inntektskilde. Creo vil derfor fortsatt fremheve verdien av at musikkframføring er best «live» – enten det dreier seg om kirkerommet, kapellet eller konsertsalen.