Stopp utvisning av foreldrene til barn i Norge!

Vi kan ikke la barn lide mens politikerne prøver å finne ut hva som skal gjøres.

Alle utvisningssaker for brudd på utlendingsloven som berører barn må settes i bero inntil nytt regelverk er på plass.

Tirsdag presenterte Justis- og beredskapsdepartementet en rapport om «Terskelen for utvisning i saker som berører barn». En arbeidsgruppe satt ned av Solberg-regjeringen, har sett på saker som gjelder utvisning som følge av brudd på utlendingsloven og hvor den som utvises har barn i Norge.

Flere av konklusjonene og anbefalingene i rapporten er i tråd med NOAS syn. Utvalget viser også til rapporten om Barnets beste i utvisningssaker, som NOAS ga ut i samarbeid med Redd Barna i 2020.

Utvalget bak rapporten har delt seg i et flertall og et mindretall på flere av konklusjonene og anbefalingene i rapporten. Mens flertallet bestående av de eksterne bidragsyterne stiller seg bak anbefalingene om å styrke barnets beste, stiller mindretallet fra UNE og UDI seg imot flere av forslagene og konklusjonene.


Utvalget bak rapporten
Lagdommer Elizabeth Baumann (leder)
Seksjonssjef i UDI Kontroll, Camilla Torgersen
Nemndleder i Une, Stine Alræk Iversen
Seniorrådgiver hos Barneombudet (nå i Barne- og familiedep.), Anders Prydz Cameron
Advokat Olga Halvorsen


Barnets beste blir ikke godt nok ivaretatt
Etter en gjennomgang av UNE og UDIs praksis, mener flertallet i utvalget at barnets beste ikke blir godt nok ivaretatt i utvisningssaker. «I stedet synes statens interesser å veie tyngre i flere av de gjennomgåtte sakene til tross for at utvisning klart krenker barnets beste.»

Flertallet uttaler også at Norge kunne ha blitt dømt for brudd på våre internasjonale forpliktelser i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for ikke å ha lagt tilstrekkelig vekt på barnets beste.

På bakgrunn av dette, mener utvalget at det nå haster å få på plass et regelverk som i større grad ivaretar barnets beste i utvisningssaker.


Forslag i rapporten

NOAS er positiv til forslagene fra arbeidsgruppen og mener at flere av de vil være viktig for å styrke barns rettigheter i utvisningssaker:


Innføre andre straffereaksjoner enn utvisning

I rapporten vi ga ut i samarbeid med Redd barna, anbefaler vi at det som hovedregel bør utføres andre straffereaksjoner enn utvisning for foreldre som har barn bosatt i Norge. Dette er også flertallet i arbeidsgruppen enig med oss i. De foreslår konkrete endringer i lovverket som medfører at man som hovedregel regel skal benytte seg av andre virkemidler som tilleggstid i botiden for å få permanent opphold.


Gi adgang til søke om opphold fra riket

Et samlet utvalg foreslår også at foreldre som har barn i Norge bør få muligheten til å søke om opphold uten å måtte forlate Norge først. Dette er viktig og sørger for at barnet slipper å bli atskilt fra forelderen i forbindelse med søknad om opphold.


Gi mer rettshjelp

I tillegg støtter de vår anbefaling om at det må gis mer rettshjelp både til foreldrene og barna som berøres i utvisningssaker. I likhet med rettshjelpsutvalget, foreslår de å utvide satsene for rettshjelp. Herunder at også barn over 7 år skal få rettshjelp.


Unntak fra krav om inntekt i søknad om familieinnvandring

Et annet viktig forslag fra utvalgets flertall er at det foreslår at det gjøres unntak fra kravet om inntekt i søknader om familieinnvandring for de det her gjelder. Vi er helt enige med dem om at dette vil sikre kontinuitet i omsorgen, ved at omsorgspersonen kan fortsette å bo sammen med barnet i Norge.


Barna det gjelder

De siste tre årene har det blitt fattet 156 vedtak som berører 276 barn – hvorav 106 av dem er norske statsborgere. Det er ikke mange, men det har utrolig stor betydning for hver eneste en av barna det gjelder.

Å bli atskilt fra en av primæromsorgspersonene påfører barn traumer. Psykologspesialist og medlem av Norsk psykologforenings menneskerettighetsutvalg skriver følgende i en kronikk i Vårt Land:

«Jeg kan fortelle om barn som blir syke av spiseforstyrrelser, angst og depresjon. Barn som må ta vare på både småsøsken og den gjenværende forelderen fordi omsorgskapasiteten faller sammen av krisen Norge påfører dem. Barn som utvikler et sterkt sinne mot den staten fordi den fratok dem det aller viktigste de hadde i barneårene, og som siden har henfalt til rus og destruktive mestringsstrategier. Barn som lærer om barnekonvensjonen på skolen, og brått forstår at «den gjelder ikke for meg»

Dette er noe vi kjenner oss igjen i. NOAS møter mange fortvilte foreldre og barn som lever i usikkerhet.


NOAS bønn til justisministeren

Da rapporten ble publisert, skrev Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl følgende i en pressemelding:

«Vi vil nå bruke tid på å avklare hvilke av forslagene i rapporten vi eventuelt vil følge opp, samt avklare om det er andre tiltak vi selv ønsker å utrede.»

Kjære Justisminister,
Barna har ikke tid til flere utredninger. De trenger politisk handling nå! Disse barna har ingen annen stat til å ivareta deres grunnleggende rettigheter enn staten Norge. I likhet med alle andre barn i landet, trenger de trygghet, stabilitet og ikke minst begge foreldrene sine. Vi kan ikke fortsette å la barn lide unødig. Disse sakene må stilles i bero slik at ingen flere barn må oppleve å bli fratatt mor eller far i påvente av at nødvendige regelverksendringer er på plass.

Jon Ole Martinsen
Seniorrådgiver i NOAS