Forslag til ny yrkessykdomsliste

SIOPS understreker at en utvidelse ikke må rokke med dagens ordninger for personell fra internasjonale operasjoner.

Regjeringen ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt ut forslag til ny yrkessykdomsliste, som nå er på høring. Forslaget er en del av Støre-regjeringens arbeid for å revidere yrkesskaderegelverket, med mulige endringer i folketrygden. SIOPS skal levere et høringsinnspill til høsten, der også vårt advokatnettverk skal gjennomgå forslaget i detalj. Høringen går ut 21. oktober. SIOPS har flere spørsmål til forslaget, og til det videre arbeidet med yrkesskaderegelverket.

Vi stiller oss positive til denne gjennomgangen, og ønsker at resultat av arbeidet kommer utenlandsveteranene og flere yrkesgrupper til gode. SIOPS ønsker forutsigbare erstatningsordninger, og en likestilling mellom psykiske og fysiske skader i regelverket. Dette har vi arbeidet for i mange år.

SIOPS er positive til at STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt) vurderer å ta inn PTSD og depresjon etter krigsdeltagelse inn i ny liste. Vi forventer at dette blir en del av endelig yrkessykdomsliste.

– En utvidelse av yrkessykdomslisten som kommer flere til gode er noe vi i SIOPS applauderer, men dette må ikke må gå på bekostning av de ordninger som etter flere års kamp har blitt etablert for norsk INTOPS-personell, understreker styreleder i SIOPS og Libanon-veteran Arve M. Aasbak.

– Vi har fortsatt den samme ordningen med foreldelse i erstatningssakene, vil regjeringen i denne prosessen tilpasse ordningen til psykiske belastningsskader? spør generalsekretær og Afghanistan-veteran Kjetil Bragstad.

Aasbak og Bragstad stiller begge spørsmål til begrepsbruken i regjeringens forslag med «psykiske sykdommer» istedenfor «psykiske belastningsskader». Hva er bakgrunnen for dette?

SIOPS påpeker at mange yrkesgrupper i dag møter utfordringer med byråkratiet når de får konstatert psykiske belastningsskader, og skal fremme krav om dette til staten. Personell som har mer risikofylte yrker, for eksempel militærpersonell, helsepersonell og politi får ofte større vansker med å få godkjent ulike skader som en «arbeidsulykke». En gjennomgang av ordningene og praktiseringen av yrkesskaderegelverket er på høy tid.

Vi kommer tilbake med innspill og spørsmål til denne saken.