HMS er en menneskerettighet

HMS er et kjent begrep i Norge, hvor arbeidsgiver er lovpålagt å ivareta arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Men visste du at det er en menneskerettighet og en viktig risiko å følge opp i hele leverandørkjeden?

Etisk handel Norge veileder virksomheter med å implementere prinsipper for ansvarlig forretningspraksis i både egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Dette handler blant annet om at virksomhetene sikrer at arbeidstakerrettigheter blir ivaretatt, miljøet blir beskyttet, og at produksjonen skjer på en etisk og bærekraftig måte.

HMS er en ILOs kjernekonvensjoner som vi bygger våre prinsipper på, og en viktig del av vårt og våre medlemmers arbeid. Blant annet hadde 102 ulike medlemmer listet HMS som et viktig tema knyttet til risiko i sin leverandørkjede i redegjørelsen for 2022.

HMS på jobben er ikke valgfritt, men et krav og en menneskerettighet.

Arbeidere rundt om i verden er utsatt for mange risikoer for ulykker på arbeidsplassen. Mellom 2016 og 2020 mistet over 2 millioner arbeidere livet og bare i Norge ble det rapportert om 23 000 arbeidsulykker og 39 dødsfall i 2021, ifølge FN-sambandet.

På ILOs kongress i 2022 ble viktigheten av HMS som en menneskerettighet ytterligere forsterket ved at HMS ble tatt inn i rammeverket for grunnleggende prinsipper i arbeidslivet; ILOs erklæring om fundamentale prinsipper og arbeidsrettigheter fra 1998. HMS er den femte kategorien i tillegg til organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger, forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid og forbud mot diskriminering i arbeidslivet. ILOs vedtak betyr at alle land har et ansvar for å sikre forsvarlig arbeidsmiljø for arbeiderne, også de landene som ikke har tilsluttet seg ILOs konvensjoner om HMS nr 155 og nr 187 .

Ett av Etisk handel Norges 13 prinsipper for bærekraftig forretningspraksis er Helse, miljø og sikkerhet. Dette omfatter:

  • 6.1.  Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.
  • 6.2.  Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte arbeidere.
  • 6.3.  Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, skal arbeidsgiver også̊ besørge tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat.
  • 6.4.  Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

Hvorfor er code of conduct til Etisk handel Norge så viktig? Les svaret her.

Litt historie

På 1800-tallet begynte fabrikkarbeidere i hele Europa å organisere seg for å kjempe for bedre arbeidsforhold og sikkerhet. Dette var en reaksjon på de farlige forholdene og de dårlige arbeidstakerrettighetene som preget den tidlige industrien. I Storbritannia ble den første lovgivningen for arbeideres sikkerhet innført i 1802, etter en lang kamp for bedre arbeidsrettigheter. Loven inkluderte tiltak som begrenset barnearbeid, bekjempet slaveri og regulerte arbeidsmiljøet.

I Norge går historien tilbake til 1885, da Arbeiderkommisjonen ble opprettet. Dette førte til Fabrikktilsynsloven i 1892, etterfulgt av syke- og ulykkesforsikringslover i 1894. Inspeksjonskorpset ble etablert for å føre tilsyn med fabrikkene, en forløper til dagens Arbeidstilsyn.

I dag har både Europa og Norge lover som skal bidra til et trygt arbeidsmiljø, som Arbeidsmiljøloven i Norge. HMS-arbeidet tar også hensyn til miljøet, da bedrifter blir mer bevisste på sine påvirkninger

De siste årene har mange opplevd en ytterligere forbedring av arbeidsmiljø og arbeidsvilkår i Norge. Det oppleves likevel forskjeller i arbeidsmiljøforhold mellom ulike yrkes- og næringsgrupper og dessverre flere tilfeller av brudd på HMS både i virksomheten og i leverandørkjedene.


Hvordan komme i gang med HMS-arbeidet i virksomheten og i leverandørkjeden

  • Bruk aktsomhetsvurderingsmetodikken
  • Etablere en tydelig policy som inkluderer HMS, tildele ressurser og ansvar til å implementere og håndheve denne.
  • Se over dagens innkjøpspraksis og krav til leverandører
  • Identifiseres risikoer knyttet til arbeidsmiljøet og forretningsdriften. Dette innebærer å gjennomføre regelmessige risikovurderinger og utvikle planer og systemer for å minimere eller eliminere identifisert risiko
  • Ansatte på alle nivåer og i leverandørkjeder bør motta tilstrekkelig opplæring og informasjon om HMS-prosedyrer og krav. Dette bidrar til å øke bevisstheten og sikre at alle forstår sin rolle i å opprettholde et sikkert og sunt arbeidsmiljø.
  • Virksomheter bør implementere systemer for å overvåke og kontrollere etterlevelse av HMS-kravene. Dette inkluderer regelmessig inspeksjon av arbeidsplassen, som vernerunder, rapportering av hendelser og iverksetting av tiltak for å korrigere avvik.

Flere kilder til HMS:
ILO – Improving safety and healt in global supply chains
FN sambandet
NHO – hvordan jobbe med HMS
Accord (Textile & Garment)

Av Silje Marie Rosenlund, Seniorrådgiver

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer