Seks syn på framtidens forsvar

Illustrasjon: Jon Arne Berg/ByHands

Hvordan bør Forsvaret se ut i framtiden? Mange har meninger om det. Her er de nye rådene.

I første halvår av 2023 var det et lite rapportrush: Da kom det 1300 sider ny tekst, fordelt på fem dokumenter, som fortalte hva sentrale instanser tenker om forsvar og statens sikkerhet i årene som kommer.

Langtidsplanen for forsvarssektoren er den første og politisk viktigste. Her er hele forsvarssektoren, inkludert FFI, bidragsytere. Vi tar også med FFIs egen forsvarsanalyse, som finnes både i gradert og ugradert versjon. Som forskerne bak denne analysen sa da den ble publisert: «Vi må ikke overreagere på det som skjer akkurat nå».

Det knyttet seg store forventninger til Forsvarskommisjonens rapport. Den er basert på inntrykkene til 17 representanter fra politiske partier, relevante fag- og kompetansemiljøer og partene i arbeidslivet. Arbeidet ble ledet av Knut Storberget, tidligere justisminister og nå statsforvalter i Innlandet. Totalberedskapskommisjonens rapport, forsvarssjefens fagmilitære råd og NSMs sikkerhetsfaglige råd er også dokumenter som forsøker å se framover i tid. 

Disse seks synene på framtidens forsvar vektlegger ulike ting. Alle gir viktige innspill for den som ønsker å se hvilke utfordringer vi kan møte inn mot midten av dette århundret. Her finner du en kronologisk introduksjon til innhold og bakgrunn.

1. Langtidsplanen for forsvarssektoren

Dette er den eneste forsvarsplanen som behandles i Stortinget, og altså det eneste dokumentet som de folkevalgte kan påvirke direkte. Planen legger føringer for hvordan Forsvaret skal utvikle seg i perioden. Langtidsplanen har sykluser på fire år. Den nyeste ble vedtatt i Stortinget 1. desember 2020 og gjelder for perioden 2021–2024. Den første kom i 1946, og den neste i rekken kommer i 2024. Forrige langtidsplan ble vedtatt i 2016, med tittelen Prop. 151 S (2015–2016) Kampkraft og bærekraft — Langtidsplan for forsvarssektoren.

Rådene: Hæren styrkes med en mekanisert bataljon, kystkorvettene videreføres, fregattene oppgraderes og ubåtenes levetid forlenges. Evnen til å operere i cyberdomenet styrkes, luftradarene oppgraderes, og spesialstyrkene styrkes. Samtidig starter arbeidet med å erstatte Bell-helikoptrene.

Tittel: Prop. 14 S (2020–2021) Evne til forsvar – vilje til beredskap — Langtidsplan for forsvarssektoren
Ledet av: Forsvarsdepartementet
Bidragsytere: alle i forsvarssektoren, inkludert FFI
Antall sider: 143
Offentliggjort: 16. oktober 2020

2. FFIs forsvarsanalyse

FFIs første forsvarsanalyse kom i 2022. Den var bestilt av Forsvarsdepartementet, tilskyndet av forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Målet er å gi et årlig, oppdatert bilde av Forsvarets utvikling og peke på mulige forbedringer i planene.

Rådene: Større oppmerksomhet mot evnen til å møte begrensede angrep og sammensatte trusler, særlig gjennom overvåking og beredskap. Et tydelig og realistisk ambisjonsnivå og konsept for å styrke evnen til høyintensiv strid mot russiske styrker i nord.

Tittel: Forsvarsanalysen 2023
Ledet av: Espen Skjelland
Bidragsytere: hovedsakelig FFIs egne forskere
Antall sider: 92 i ugradert versjon
Offentliggjort: 21. mars 2023

3. Forsvarskommisjonens rapport

Dette er den femte norske forsvarskommisjonen. Den første ble ledet av Oddmund Vik i 1920, den neste i 1946 av Trygve Bratteli, den tredje i 1974 av Ronald Bye og den fjerde av Kåre Willoch i 1990. Forsvarskommisjonen skal vurdere hvilke mulige sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10–20 års perspektiv. Kommisjonen skal synliggjøre hvilke følger dette bør ha for den videre utviklingen av forsvaret av Norge. Kommisjonen skal bidra til en åpen og bred offentlig debatt, blant annet ved å bringe nye ideer på banen og diskutere dem offentlig.

Rådene: Styrke forsvarsbudsjettet gjennom flere trinn. Maritim satsing, løfte personell og kompetanse, bedre utnyttelse av teknologi og industrisamarbeid. Håndtere sammensatte trusler bedre. Revitalisere totalforsvaret. Styre sektoren bedre. Styrke samarbeidet i Nato, også på nordisk plan.

Tittel: NOU 2023: 14 Forsvarskommisjonen av 2021 — Forsvar for fred og frihet
Ledet av: Knut Storberget
Bidragsytere: 17 representanter fra politiske partier, relevante fag- og kompetansemiljøer og partene i arbeidslivet
Antall sider: 360
Offentliggjort: 3. mai 2023

4. NSMs sikkerhetsfaglige råd

NSM har publisert sitt sikkerhetsfaglige råd hvert år siden 2014. Der deler NSM anbefalinger for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå.

Rådene: Mer robust evne til å levere strøm, olje, gass og satellitt-tjenester og elektronisk kommunikasjon og til å sikre annen infrastruktur. Bedre nasjonal sikkerhetsforståelse og respons. Større digital motstandskraft. Opprette et sivilt-militært situasjonssenter på strategisk nivå. Samordne innsatsen mot påvirkningsoperasjoner i én etat.

Tittel: Sikkerhetsfaglig råd – Et motstandsdyktig Norge
Ledet av: Sofie Nystrøm, direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Bidragsytere: Medarbeidere i NSM
Antall sider: 88
Offentliggjort: 9. mai 2023

5. Totalberedskapskommisjonens rapport

Målet med kommisjonen var å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene i Norge kan brukes best mulig.

Rådene: Se til at befolkningen blir mer motstandsdyktig. Høyne beredskap lokalt. Samarbeide på tvers av sektorer. Integrere næringslivet. Enhetlig ledelse og rådsstruktur. Utvide nordisk beredskap. Styrke frivillige organisasjoners rolle. Forsterke infrastruktur og digital sikkerhet. Styrke forsyningssikkerheten.

Tittel: NOU 2023: 17 Nå er det alvor — Rustet for en usikker fremtid
Ledet av: tidligere forsvarssjef Harald Sunde
Bidragsytere: 16 medlemmer fra offentlig forvaltning, næringsliv og arbeidsliv
Antall sider: 464
Offentliggjort: 5. juni 2023

6. Forsvarssjefens fagmilitære råd

Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) er et eget dokument som henger direkte sammen med langtidsplanen.

Rådene: Forsvarssjefen legger i planen vekt på fem områder: å utbedre svakheter ved dagens struktur, ny maritim overflatestruktur, bedre luftvern, beskyttelse mot langtrekkende presisjonsvåpen og å øke Forsvarets volum.

Tittel: Trygghet i usikre tider
Ledet av: forsvarssjef Eirik Kristoffersen
Bidragsytere: alle forsvarsgrener og FFI
Antall sider: 68
Offentliggjort: 7. juni 2023

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer