Delt om innføring av verdigrense i HTU

Omlag halvparten av høringsinstansene er kritiske til Kommunaldepartementets forslag om å innføre en verdigrense på 150.000 kroner for at en sak skal behandles i fullt utvalg i Husleietvistutvalget. Mange peker på at dette vil svekke rettssikkerheten til leieboere og utleiere.

Hovedendringen departementet ønsker å innføre innebærer at det settes en nedre verdigrense for hvilke saker som skal behandles med utvalgsmedlemmene til stede. Dette betyr at Husleietvistutvalgets saksleder alene skal kunne behandle saker om verdien er under 150.000 kroner. Forslaget vil ha stor betydning, da antallet saker som må behandles i fullt utvalg vil reduseres med rundt 75 prosent. Departementet foreslår likevel å beholde dagens regel om at saker om oppsigelse, heving og gjengs leie alltid skal behandles av fullt utvalg.

Videre foreslås det at muntlig partsmøte i oppsigelsessaker ikke lenger skal være obligatorisk, men at saksleder i slike saker særlig skal vurdere om det er behov for muntlig møte.

Departementet foreslår også en bestemmelse som gir mulighet for en part til å få gjenåpnet saken dersom HTU på feil grunnlag har fattet vedtak i en sak uten tilsvar.

Høringsfristen var 17. september 2023

Verdigrense

Leieboerforeningen har vært svært skeptisk til forslaget om å innføre en nedre verdigrense og mener at dette vil gi dårligere rettssikkerhet for leieboere og utleiere. I vår uttalelse skriver vi blant annet:

Leieboerforeningen er ikke enig i at rettssikkerhetshensynet er tilstrekkelig ivaretatt ved endringsforslaget. Vi viser til at det er nemndsystemet som er grunnlaget Husleietvistutvalget som avgjørelsesinstans. Det innebærer også at det er nemnda som er bærer av dette hensynet. De ansatte juristene som er saksledere i Husleietvistutvalget har ikke den tyngden som ligger i nemndsmedlemmenes kvalifikasjoner, nominering fra partsorganisasjoner og oppnevning av departementet.

Leieboerforeningen går mot å innføre en nedre verdigrense og vil at utvalget skal kobles på i alle saker slik regelen er i dag. Alternativt foreslås Leieboerforeningen at verdigrensen settes til 0,2 G (G = grunnbeløpet i folketrygden) eller 23 720 kroner.

LES: LbFs høringsuttalelse om endring i HTU-forskriften

Høringsuttalelsene

Vi har sett nærmere på hvem som levert høringsuttalelse til KDDs endringsforslag.

Totalt er det sendt inn 28 høringssvar. Av disse var åtte uten merknader som i praksis betyr at de støtter endringsforslaget. Videre er det en privatperson som foreslår å legge ned hele utvalget og Norsk Studentunion (NSO) drøfter ikke endringsforslagene i den nye forskriften, men mer generelt utfordringene som studenter har i den private leiesektoren.

Det er 18 instanser som kommenterer departementet forslag. Av disse 18 støtter 4 forslaget til KDD om å innføre en verdigrense på 150.000 kroner. 14 av høringssvarene er derimot negative til innføringen av en verdigrense eller verdigrensens størrelse.

NBBL og Advokatforeningen mener grensen bør være henholdsvis kroner 75.000 og 100.000, mens de øvrige 12 gir klart utrykk for at det ikke bør settes en nedre verdigrense, subsidiært at den bør være mye lavere. De som har tallfestet denne verdigrensen ligger stort sett på 0,1-0,25 G (kr 11.860 – 29.650) med et klart tyngdepunkt på 0,2 G.

Oppsummert er da 12 av høringsinstansene positive til KDDs forslag og 14 er negative. Av de 14 negative anbefaler 12 ingen nedre verdigrense eller at denne settes betydelig lavere enn departementets forslag – se også tabellen nederst.

Hva nå?

Det blir spennende å se hvordan Kommunaldepartementet møter denne situasjonen. Om de velger å telle opp for eller imot verdigrense, så står det omtrent likt. Velger departementet å se nærmere på argumentasjonen fra de mange som er kritiske til forslaget, vil de finne mange og gode grunner for hvorfor en verdigrense vil bidra til å redusere rettssikkerheten til leieboere og utleiere – og at dette faktisk strider med hovedformålet og hensikten med Husleietvistutvalget.

Leieboerforeningen vil bli svært overrasket om departementet etter de mange sterke innsigelsene står fast på en verdigrense på kroner 150.000 som de har foreslått.

Tabellen oppsummer de ulike høringsuttalelsene i forhold til innføring av en nedre verdigrense på 150.000 kroner.

HøringsinstansInnføring av verdigrenseAlternativ nedre
 verdigrense
Norsk Forbund for UtviklingshemmedeNEGATIV0 kroner
ForbrukerrådetNEGATIV0 kroner
MiRA-SenteretNEGATIV0 kroner
LeieboerforeningenNEGATIV0 kroner alt. 0,2 G
Bergen HuseierforeningNEGATIV0 kroner alt. 0,2 G
GatejuristenNEGATIV0 kroner alt. 0,2 G
Juridisk rådgivning for kvinnerNEGATIV0 kroner alt. 0,2 G
HuseierneNEGATIV0 kroner alt. 0,2 G
JussbussNEGATIV0,1 G
BoligMentoren – Norges HuseierforbundNEGATIV0,25 G
Trond Selsaas (privatperson)NEGATIVLavest mulig
Norske boligbyggelags landsforbundNEGATIV75.000 kroner
AdvokatforeningenNEGATIV100.000 kroner
Kommunale Boligadministrasjoners LandsrådNEGATIVVerdigrense må utredes ytterligere
JuristforbundetPOSITIV150.000
Oslo kommunePOSITIV150.000
Jusshjelpa i Nord-NorgePOSITIV150.000
Tinn kommunePOSITIVØnsker distriktsrelatert verdigrense
SamferdselsdepartementetPOSITIVUTEN MERKNADER
SamskipnadsrådetPOSITIVUTEN MERKNADER
Skien KommunePOSITIVUTEN MERKNADER
Aurskog-Høland kommunePOSITIVUTEN MERKNADER
Bærum kommunePOSITIVUTEN MERKNADER
Longyearbyen lokalstyrePOSITIVUTEN MERKNADER
Justis- og beredskapsdepartementetPOSITIVUTEN MERKNADER
DomstoladministrasjonenPOSITIVUTEN MERKNADER
Norsk StudentorganisasjonKommenterer ikke endringer i forskriften.
Frida Schia (privatperson)Foreslår å legge ned HTU

Les mer:

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer