NOAS ute av informasjons- og veiledningsprogrammet

Etter 20 år er det over for NOAS’ informasjons- og veiledningsprogram i denne omgang.

Norsk organisasjon for asylsøkere har drevet Informasjons- og veiledningsprogrammet på oppdrag fra UDI siden det startet som et prøveprosjekt i 2003. I praksis betyr det at vi har møtt nesten alle som har søkt asyl i Norge de siste 20 årene. Mange fine mennesker, noen fortvilte og redde, de fleste stressede og noen i sterk tvil om hva de skal tørre å fortelle norske myndigheter om seg selv. Det kan være avgjørende for hvordan deres behov for beskyttelse blir vurdert.

31. mai var det over for NOAS’ informasjons- og veiledningsprogram i denne omgangen. Vi vil takke alle som har jobbet med oss i NOAS og bidratt til et godt informasjons- og veiledningstilbud for nyankomne asylsøkere i Norge i årenes løp, fra Råde i sør til Kirkenes i nord.

Oppdraget for programmet som NOAS har drevet er forankret i utlendingsforskriften, som sier at «en utlending som søker beskyttelse, og som ikke har rett til fritt rettsråd, skal gis tilbud om individuell veiledning fra en uavhengig organisasjon”, i forberedelse til prosessen de skal gjennom.   NOAS, hvis kjerneoppgave er rettshjelp til asylsøkere og flyktninger i Norge, har hatt et særlig godt utgangspunkt for å tilby denne veiledningen. NOAS har stor kompetanse på flyktning- og asylrett og mye kunnskap om asylsøkere og flyktningers situasjon, i alle stadier av asylprosessen. I informasjonsprogrammet har også språk, kulturforståelse og formidlingsevne vært viktig, i tillegg til solid kunnskap om hva det innebærer å søke asyl.

Ansatte i NOAS har alltid opplevd en sterk identifikasjon med organisasjonen vår og dens verdigrunnlag. Uavhengig av egen bakgrunn og livssyn er vi på jobb for NOAS for å fremme rettssikkerhet og respekt for den enkelte asylsøker og for at norske myndigheter skal følge menneskerettighetene. Ikke alle asylsøkere har krav på beskyttelse, men alle har blitt møtt med respekt og forståelse for den vanskelige situasjonen de befinner seg i. Asylsøkere kommer fra alle samfunnslag og med høyst ulike forutsetninger for å forstå og forholde seg til prosessen de skal igjennom. Flere av NOAS’ medarbeidere har selv flyktningbakgrunn og kan trekke på egne erfaringer når det gjelder opplevelsen av å møte norsk utlendingsforvaltning for første gang.

Nyankomne søkere har rett til å motta informasjon om sine rettigheter og plikter, og til individuell veiledning på et språk de forstår godt – helst sitt eget – i forberedelse til asylprosessen. De skal få en grunnleggende forståelse for hva prosessen kan innebære for dem, og selv bli i stand til å presentere sin sak overfor utlendingsforvaltningen i Norge. Dette er rettferdig og skal dessuten legge grunnlaget for god saksopplysning og en mest mulig rettssikker asylsaksbehandling.

Før NOAS var det advokater som ga veiledning til nyankomne asylsøkere. En evaluering viste at dette var dyrt og heller ikke fungerte etter hensikten, da de færreste har behov for rettshjelp i ankomstfasen. NOAS fikk oppdraget som en prøveordning parallelt med advokatene fra 2003, og fra 2005 som det mer omfattende Informasjons- og veiledningsprogrammet i ankomst. Evaluering viste at dette var en god løsning: asylsøkere har opplevd å bli godt ivaretatt og at de har fått informasjon som var viktig for dem. UDIs asylavdeling opplevde at søkere har blitt godt forberedt til asylintervjuene og til prosessen. Der en senere evaluering påpekte uoppfylte behov, har vi søkt å forbedre oss, gjennom kurs og utvikling av samtalemetodikk, større juridisk kompetanse og fagutvikling.

NOAS’ medarbeidere har blitt dyktige til å møte mennesker på deres egne premisser, med alle deres sårbarheter, reaksjoner, bekymringer og mange spørsmål. En språkmektig stab har gjort at vi har gjennomført de fleste samtalene på søkernes eget språk, uten bruk av tolk. Kvalitet i samtalene har vært viktig, og et godt testament til våre medarbeidere, var at de fleste asylsøkerne har opplevd møtet med NOAS som nyttig og meningsfylt, selv om det ikke alltid var budskap de ønsket å høre.

I årene som NOAS har drevet Informasjons- og veiledningsprogrammet, har vi tilpasset oss skiftende arbeidssteder og svingninger i ankomsttall. Grupper og sammensetning av de som har kommet har endret seg som følge av krig og konflikter, menneskerettsbrudd og brutale livskår forskjellige steder i verden. Ofte utfordrende og uforutsigbart – men også givende, og mer enn en jobb for de fleste som har vært ansatt i NOAS Informasjons- og veiledningsprogram.

Etter 20 års drift med gode resultater og tilbakemeldinger, fikk vi ikke videreført oppdraget i denne omgangen. Anbudsbasert drift har en innebygd risiko for å miste oppdraget, hvis det kommer en aktør som kan tilby bedre eller billigere løsninger. Når det er snakk om offentlige innkjøp, har oppdragsgiveren også et ansvar for å sikre best mulig bruk av skattebetalernes penger. I årenes løp har vi vært forberedt på å kunne miste oppdraget ved nye utlysninger ca. hvert fjerde år. Å bli disket fra konkurransen etter 20 års drift, var vi ikke forberedt på. Det var i realiteten det som skjedde da UDI besluttet å avvise tilbudet fra NOAS, med henvisning til feil i et prisskjema. De som jobber med anskaffelser i UDIs enhet for Mottak- og retur, og som i januar overtok ansvaret for tildelingen av oppdraget, gjør sikkert hundre beslutninger om innkjøp i uka. I stedet for å be om avklaring på det de mente var feil eller åpne for forhandling, valgte UDI å bruke tid på å begrunne avvisningen. Vår klage på avvisningen førte ikke frem, og vi opplevde at det overhodet ikke ble gjort en vurdering av den faglige kvaliteten i vårt tilbud mot andre tilbydere. Dem om det.

Tildelingen av oppdraget skjedde én uke før kontrakten med NOAS gikk ut. Det å avvikle driften innenfor så korte tidsrammer, har gjort dette til en særlig skadelig og trist prosess for NOAS. Bortfall av oppdraget innebærer også et visst inntektstap, som får økonomiske konsekvenser for organisasjonen som helhet. En viktig gren av vår organisasjon har blitt borte nesten over natten, og den korte tidsrammen har gjort avviklingen mer kostbar, både menneskelig og økonomisk, enn den ellers ville ha vært. Halve staben av fast og midlertidig ansatte mister jobben. Dette beklager vi på det sterkeste, for NOAS og for våre målgrupper.

Som det nå er kjent, fikk Caritas tildelt oppdraget med å tilby informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere i Norge fra 1. juni 2023. Enkelte kritiske røster har i media gitt uttrykk for at det er betenkelig at en organisasjon med forankring i den katolske kirken skal være den aktøren alle asylsøkere nå skal forholde seg til for veiledning i egen sak i ankomstfasen. Vi har ikke grunnlag for å mene noe om eventuelle føringer som Caritas avdeling i Norge måtte ha i dette arbeidet. Vi oppfatter dem som oppriktige i sitt forsett om å skulle tilby informasjon og veiledning til alle. Bekymringen ligger i at enkelte søkere kan ha reservasjoner mot dem, ikke nødvendigvis motsatt. Dette må vi forutsette at UDI har vurdert i forkant av tildelingen.

Det er positivt at det finnes flere organisasjoner som engasjerer seg for asylsøkere og flyktninger i Norge. Det finnes nok utfordringer å ta tak i. NOAS skal fortsette vårt arbeid, som gir livsviktige og gode resultater. På rettshjelpsområdet får vi gjennomslag i mer enn 70 % av sakene vi jobber med. NOAS engasjerer seg for barns rettigheter, statsløses stilling, familiegjenforening for flyktninger med mer. Vi vil fortsette og tilby informasjon og veiledning i alle stadier av asylprosessen og jobbe videre for en respektfull og rettssikker behandling av asylsøkere og flyktninger i Norge.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer