Siops trekker seg ut av Forum For Veteranforskning (FVF)

Som interesseorganisasjon for skadde veteraner har vi manglende tillit til det pågående arbeidet med å utvikle en strategi for norsk veteranforskning.

Liten involvering av aktører utenfor Forsvarsdepartementet

Under behandlingen av veteranmeldingen Meld. St 15 «Også vi når det blir krevet» 15.10.2020 ble det etter fremlegg fra opposisjonen fattet et enstemmig vedtak om veteranforskning (vedtak nr. 31): «Stortinget ber regjeringen legge frem en kartlegging av prioriterte forskningsområder relatert til forsvarspersonell i utenlandstjeneste. Denne skal legge grunnlaget for en strategi for norsk veteranforskning.»

Dette var et historisk vedtak som kunne legge grunnlaget for en svært viktig forskningsinnsats som Veteranforbundet SIOPS gjennom mange år har arbeidet for.

Vi hadde et håp om at norske myndigheter nå kunne utvikle en strategi for norsk veteranforskning som inkluderte de viktigste miljøene for behandling, forskning og utdanning, det vil si universitetene og universitetssykehusene.

Uten at disse miljøene blir inkludert i arbeidet og får eierskap til dette fagfeltet, vil man ikke kunne lykkes med å gi veteraner som er skadd i tjeneste for Norge den helsefaglige og medisinske oppfølgingen de har krav på.

I 2021 ble Afghanistan-undersøkelsen 2020 publisert. Den viste at vi har fått et økende antall veteraner med betydelige helseplager og at dette tallet sannsynligvis vil stige ytterligere. Samme år ble det kjent at Forsvarets sanitet innskrenker tilbudet om behandling av veteraner til bare å gjelde et år etter endt tjeneste.

Når Veteranforbundet SIOPS nå trekker seg fra referansegruppen i Forum for veteranforskning (FVF) er det fordi vi gjennom en tre års periode har sett at Forsvarsdepartementet ikke har inkludert Helse og omsorgsdepartementet, RHF Helseforetakene og universitetssykehusene i arbeidet med en norsk strategi for veteranforskning.

Lukket prosess og uklar rolle for referansegruppen

Vi har fulgt en prosess preget av manglende offentlighet og åpenhet der departementet og Forsvarts sanitet har villet ta eierskap til all veteranforskning, også den sivile: På grunnlag av et mandat fra FD, som vi ikke kunne stille oss bak, er det utformet «en overordnet strategi for norsk veteranforskning i og utenfor forsvarssektoren.»

Gjennom Mandat for forskningsforumet (FVF) og Strategi for veteranforskning vil Forsvarets sanitet styre forskningen, og departementet vil styre finansieringen. Dette er ikke en farbar vei å gå hvis man ønsker å legge til rette for sivil forskning.

Departementet har oppnevnt veteranorganisasjonene som referansegruppe, og har gjentatte ganger forsikret oss om at veteranorganisasjonene har en sentral plass i arbeidet i FVF. Men Forsvarsdepartementet har ikke på noe tidspunkt forsøkt å tydeliggjøre hvilken rolle og funksjon referansegruppen i forskningsforumet skal fylle. Vår erfaring er at vi, som interesseorganisasjon for skadde veteraner ikke blir lyttet til.

Det som imidlertid gir betydelig større grunn til bekymring er at de viktigste fagmiljøene for behandling, forskning og utdanning ikke er inkludert i arbeidet, og derfor heller ikke blir lyttet til.

Brevet tilsendt til Forsvarsdepartementet kan leses i sin helhet her.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer