Regjeringen må bevilge mer penger til tilsyn for enslige mindreårige på asylmottak

Mangel på ressurser til å føre tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige i asylmottak, kan føre til menneskehandel og utnyttelse av de sårbare barna.

Det bor nesten 500 enslige mindreårige asylsøkere på norske asylmottak, men det er ikke nok penger til å føre tilsyn med omsorgen de får. Nå roper Helsetilsynet varsko og advarer mot at pengemangelen kan føre til menneskehandel og utnyttelse av barna.

Denne saken er publisert i Altinget

I desember besøkte Statsforvalteren i Oslo og Viken et mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Statsforvalteren var der for å føre tilsyn med omsorgstilbudet ungdommene i alderen 15–18 år fikk, og det de fant, fikk dem til å slå alarm umiddelbart.

Flere av barna fortalte om truende oppførsel fra de ansatte på mottaket. Ansatte skulle i enkelte tilfeller ha dyttet og fysisk tatt tak i barn, ifølge et brev NRK har omtalt. UDI, som har ansvaret for barna, har anmeldt lederen på mottaket for én konkret hendelse.

Under tilsynet ga barna også uttrykk for at de ikke følte seg trygge på mottaket. Når de var redde, triste eller lei seg, hadde de ingen voksne å snakke med. Tilsynsrapporten skulle egentlig vært ferdig innen utgangen av januar, men Statsforvalteren i Oslo og Viken opplyser til Altinget at den foreløpig ikke er klar.

Nå varsler Statens helsetilsyn at det ikke finnes nok ressurser til å føre tilsyn med tilbudet til enslige mindreårige asylsøkere på mottak, slik loven krever.

Brev til Justisdepartementet

I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet skriver Helsetilsynet, som er overordnet faglig tilsynsmyndighet, at det er «stort behov for økte ressurser til tilsyn».

Siden 1. juli 2022 har Statsforvalteren i Oslo og Viken hatt ansvaret for å føre tilsyn med omsorgen enslige mindreårige asylsøkere får i asylmottak. Statsforvalteren har fra før også ansvar for å føre tilsyn med barn på barneverninstitusjoner.

Mens barnevernet har omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år, er det UDI som har omsorgsansvaret for ungdommer mellom 15 og 18 år. De fleste bor på egne mottak for enslige mindreårige, men noen bor også på ordinære mottak sammen med en følgeperson. Tilsynsordningen omfatter begge gruppene.

– Da denne forskriften ble iverksatt i fjor, var det 30 enslige mindreårige asylsøkere i landet på to mottak. Det var et beskjedent antall, og tilsynsvirksomheten ble dimensjonert ut fra det, forteller Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens helsetilsyn, til Altinget.

– Nå er det 465 barn på 46 forskjellige mottak over hele landet. Det gjør at ressursene er helt utilstrekkelig for å løse oppdraget. Skal man få tilsyn, må det mer ressurser til.

Tilsynsordning for enslige mindreårige i asylmottak

  • Barnevernet har omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere som er under 15 år, mens UDI har omsorgsansvar for dem mellom 15 og 18 år.
  • Fra 1. juli 2022 er det etablert en ny statlig tilsynsordning for omsorgen med enslige mindreårige som bor i asylmottak.
  • Ordningen gjelder både for barn som bor i mottak for enslige mindreårige, og for dem som bor i ordinære mottak sammen med en følgeperson.
  • Statsforvalteren skal være tilsynsmyndighet, mens Statens helsetilsyn skal ha det overordnede faglige ansvaret.
  • I starten har det vært Statsforvalteren i Oslo og Viken som har hatt ansvar for å føre tilsyn, uavhengig av hvor i landet asylmottaket ligger.
  • Statsforvalteren skal planlegge tilsyn etter hvor det er størst risiko for lovbrudd.
  • Dersom tilsynet avdekker forhold som er i strid med utlendingsloven og tilhørende forskrifter, kan statsforvalteren gi pålegg til UDI eller driftsoperatøren om å rette forholdet eller nedlegge driften.

Kilde: Statens helsetilsyn

Frykter utnyttelse og menneskehandel

Direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, frykter store negative konsekvenser for barna hvis det ikke bevilges mer resurser. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

I brevet står det at «Helsetilsynet er bekymret for den mangelfulle finansieringen», og at «Helsetilsynet mener den nåværende finansielle situasjonen er alvorlig». Tilsynet advarer også om at «situasjonen kan ha alvorlige konsekvenser for barn i mottak».

– Vi vet både ut fra erfaringer internasjonalt og her i Norge at dette er en gruppe som er sårbar for utnyttelse og rekruttering til menneskehandel, svart arbeid og annen kriminalitet. For å kunne ivareta både lovens krav og samfunnets ønske om å gi god omsorg til disse barna, må det mer ressurser på bordet, sier Andresen til Altinget.

Før ordningen ble innført, anslo Justisdepartementet at det ville koste rundt 1,3 millioner kroner å føre tilsyn med enslige mindreårige asylsøkere på mottak. Statsforvalteren i Oslo og Viken fikk tilført friske midler til to stillinger i 2022 for å løse oppgaven.

Siden da har sitasjonen endret seg drastisk. Antall enslige mindreårige asylsøkere er mangedoblet som følge av krigen i Ukraina. Og mottakene det skal føres tilsyn på, ligger over hele landet, noe som utløser både reiseutgifter og overtid for de ansatte. I tillegg må statsforvalteren betale tolketjenester, siden alle beboerne skal tilbys samtale på sitt eget språk.

Trenger ti millioner til 500 barn

Nye beregninger Statsforvalteren i Oslo og Viken har gjort viser at det vil koste drøyt ti millioner kroner i 2023 å føre tilsyn med rundt 500 barn fordelt på 50 mottak. Beregningen tar ikke høyde for økning i verken antall barn eller mottak de bor på.

Ifølge UDIs prognoser vil det komme ytterligere 800 nye enslige mindreårige asylsøkere til Norge det kommende året. «Det er derfor et reelt scenario at ressursbehovet kan øke ytterligere gjennom 2023», står det i brevet.

Helsetilsynet skriver også at enslige mindreårige asylsøkere fra Ukraina i større grad enn fra andre land, kommer med følgeperson og dermed blir boende i ordinære mottak.

«Det er knyttet økende bekymring til denne gruppen. Den kraftige økningen av antall enslige mindreårige som søker asyl i Norge, og det høye antall mottak de er plassert på, utløser krav og behov for tilsyn i en helt annen skala enn i 2021 da ordningen ble etablert», står det i brevet.

Jan Fredrik Andresen er klar på at det ikke er mulig å hente penger et annet sted for å ivareta tilsynet med de enslige mindreårige asylsøkerne:

– Nei, det er ikke mulig. Statsforvalterne har mer enn nok oppgaver, og de to som jobber med dette hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, har ikke sjanse i havet til å følge opp nesten 500 barn på 46 mottak spredt over hele landet. Det er en omfattende jobb bare å reise.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer