Statsbudsjett 2023 – flere spørsmål enn svar

Det var kanskje ikke like mye spenning knyttet til årets fremlegging av statsbudsjett for 2023 hvor utfordringene står i kø. Krig, inflasjon, prisvekst og strømpriser har forståelig nok tatt mye av fokuset, og prioriteringen av offentlige midler. Veteraner er vante med å bidra og være en del av dugnadsånden – det skal vi fortsette å være. Samtidig skal vi stille tydelige krav til å bli lyttet til og ivaretatt. Med disse tankene i bakhodet var det med både overraskelse og undring at vi leste budsjettforslaget.

Finter ut anmodningsvedtak

SIOPS registrerer at Regjeringen prøver å svare ut Stortingets anmodningsvedtak nr 36 av 15. oktober 2020 om vedtak som kan være i stred med gjeldende rett. Det eneste nye som bringes inn nå er at enkeltsaker kan bringes inn for Sivilombudet. Ut over det viser FD bare til tidligere og nå eksisterende ordninger som at vedtaket kan påklages – og vedtak i klagenemnda kan bringes inn for domstolene.

«Denne saken er 2 år gammel, og det er først nå at FD svarer ut kun med å omtale dagens klageordninger. Dette er for enkelt og for dårlig» sier generalsekretær Øystein Wemberg i SIOPS, og han mener videre at Stortingets anmodningsvedtaket ikke er fulgt opp. «Dette omhandler både juss og politikk, og vi må derfor komme nærmere tilbake til saken» avslutter han.

I tillegg kvitterer Regjering også ut selve forskningsvedtaket nr 31 av 15.10.2020 som omhandler å legge frem en kartlegging av prioriterte områder for forskningsområder. Dette vedtaket er av stor betydning for videre forskning og prioriteringer, og SIOPS bemerker at det forbigår i stillhet. Vi hadde forventet at dette ville blitt nevnt eller profilert av regjeringen. er jo en svært viktig utkvittering, som de knapt har nevnt og profilert tidligere på regjeringens nettsider.

Etterlengtede midler til forskning – men hvilken forskning?

I forslaget settes det av rundt 5 millioner kroner som øremerkes ulike tiltak om forskning på veteraner. Dette er bra, og vi har tidligere år kritisert Regjeringen for å ikke gi penger til dette formålet. Et av tiltakene er oppfølging av resultatene fra Afghanistan-undersøkelsen fra 2020 som SIOPS har etterlyst. Tallenes tale fra undersøkelsen viser en tydelig økning i antall skadde og personell med senskader, som det er behov for å finne mer ut av.

Samtidig stiller vi oss spørrende til hvorvidt de andre tiltakene vil føre frem til forskning som kommer skadde veteraner til gode. Forslagene fra Regjeringen legger til grunn at midlene skal forvaltes av Forsvarets Høgskole. SIOPS har hele tiden påpekt behovet for en uavhengig finansiering utenom Forsvaret eller Forsvarsdepartementets struktur, som også inkluderer medisinfaglig forskning. Vi har stor tro på at dersom pengene er der, uten sterk etatsstyring, vil sivile utdannings- og forskningsmiljø være interesserte i å utøve viktig forskning på veteraner. Med dette forslaget frykter vi dette igjen vil dreies for mye mot samfunnskunnskaplig/historisk forskning og glemmer viktigheten av bedre helseoppfølging av veteraner. SIOPS etterlyser derfor større økonomiske investering fra flere departementer.

Fortsatt stillstand på kompetanseheving

I år igjen var det heller ingen satsning på kompetanseheving av sivile behandlere å spore. Dette er et nøkkelverktøy for å sikre god ivaretakelse av veteraner.

Regjeringen har vedtatt at det skal utarbeides ny handlingsplan for ivaretakelse av veteraner, og det jobbes samtidig med utvikling av ny opptrappingsplan for psykisk helse. SIOPS forventer derfor at dette tas med videre i planarbeidet og at det blir satt av midler til formålet.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer