Siops innspill til ny opptrappingsplan for psykisk helse som er under utredning

Regjeringen vil styrke tilbudet innen psykisk helse over hele landet og skal lage en opptrappingsplan. Arbeidet pågår i 2022 og planen skal legges frem i 2023. Dette er viktig også for veteranene, og SIOPS har derfor innsendt et fyldig innspill som du kan lese mer om her. 

Veteranforbundet SIOPS– Skadde i internasjonale operasjoner, er en interesse- og brukerorganisasjon for veteraner som er skadd etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Vårt arbeid handler derfor særlig om ivaretakelse av veteraner som har psykiske helseplager som følge av tjeneste i konflikt- og krigsområder. Det er norske myndigheter ved regjering og Storting som tar beslutninger om norske styrkebidrag ute, og som derfor har ansvaret for at militært personell blir ivaretatt på best mulig måte også etter endt tjeneste.

SIOPS innspill til opptrappingsplanen

Det er primært i det sivile helsevesen at veteraner får sin behandling. God helseoppfølging for psykisk skadde veteraner er en av våre største utfordringer, og som vi har arbeidet med i lang tid. Etter en ti-års planperiode fra 2011 har vi sett at viktige tiltak for ivaretakelse av veteraner ikke er gjennomført. Ikke minst gjelder dette mange av de tiltakene som skulle føre til at veteraner som har psykiske helseplager fikk en best mulig oppfølging og behandling. Som interesseorganisasjon for skadde veteraner er det vår oppgave å sørge for at ansvarlige myndigheter ikke glemmer hvilke forpliktelser de har overfor personell som er beordret til tjeneste ute.

Veteraner er en helt unik gruppe

Veteraner har utfordringer som de i stor utstrekning deler med andre lignende pasientgrupper, slik som katastrofeofre, ofre for vold og terror og flyktninger med krigstraumer. Dette er pasientgrupper som har et særlig behov for å få behandling tidlig, og de har behov for et tilpasset og ofte langvarig behandlingsforløp. Her stilles det også høye krav til ansvarlige behandlere og kompetanse om behandling av pasienter med psykotraumer og ofte kompleks posttraumatisk stresslidelse.

Men som pasienter skiller psykisk skadde veteraner seg også vesentlig ut fra andre, også fra lignende pasientgrupper, på grunn av flere spesielle forhold knyttet til tjenesten i krigs- og konfliktområder. Det har vi adressert tydelig i våre kommentarer. Hele SIOPS innspill til regjeringens nye opptrappingsplan for psykisk helse kan du lese her.

Forsvaret og Forsvarsdepartementet må også engasjere seg

Vi forutsetter at både Forsvaret og Forsvarsdepartementet (FD) gir solide innspill til regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse, for det er Forsvaret som er arbeidsgiver for personellet som sendes ut, og det er FD som er lederdepartement for veteransaker i regjeringen. Derfor må de også ta en lederrolle for å fremme viktige innspill om veteraners psykiske helseutfordringer, og tiltak for å styrke oppfølgingen og behandlingstilbudet i prosessen med å utarbeide regjeringens nye opptrappingsplanen for psykisk helse. Dette er et samfunnsansvar å følge opp, og tiden er nå inne for handling.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer