Barn skal ikke straffes for foreldres feil!

Utlendinger med barn i Norge som bryter utlendingsloven bør få andre konsekvenser enn utvisning.

NOAS møter til stadighet barn som må vokse opp uten mamma eller pappa fordi forelderen har blitt utvist. Som oftest er grunnen til utvisningen at forelderen har brutt utlendingsloven ved å oppholde seg ulovlig i Norge etter endelig avslag på asyl.

Familier splittes og barn midt iblant oss må leve uten den kjæreste de har. Noen ganger vil adskillelsen vare i flere år. Andre ganger for alltid.


Påfører barn traumer

Ifølge barnepsykologer kan det få svært negative konsekvenser for barnets utvikling å bli skilt fra en primæromsorgsperson. Adskillelse fra en viktig omsorgsperson påfører barn traumer, som øker risikoen for psykiske lidelser og varige skader på hjernens utvikling.

Psykologspesialist og medlem av Norsk psykologforenings menneskerettighetsutvalg skriver følgende i en kronikk i Vårt Land:

«Jeg kan fortelle om barn som blir syke av spiseforstyrrelser, angst og depresjon. Barn som må ta vare på både småsøsken og den gjenværende forelderen fordi omsorgskapasiteten faller sammen av krisen Norge påfører dem. Barn som utvikler et sterkt sinne mot den staten fordi den fratok dem det aller viktigste de hadde i barneårene, og som siden har henfalt til rus og destruktive mestringsstrategier. Barn som lærer om barnekonvensjonen på skolen, og brått forstår at «den gjelder ikke for meg»

Dette er noe vi kjenner oss igjen i. NOAS møter mange fortvilte foreldre og barn som lever i usikkerhet.

Barnets beste overkjøres av statens interesser
En arbeidsgruppe satt ned av Solberg-regjeringen presenterte rapporten «Terskelen for utvisning i saker som berører barn» for Justis- og beredskapsdepartementet i januar.

Etter en gjennomgang av UNEs og UDIs praksis, mener flertallet i utvalget at barnets beste ikke blir godt nok ivaretatt i utvisningssaker. «I stedet synes statens interesser å veie tyngre i flere av de gjennomgåtte sakene til tross for at utvisning klart krenker barnets beste.»

Flertallet uttaler også at Norge kunne ha blitt dømt for brudd på våre internasjonale forpliktelser i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) for ikke å ha lagt tilstrekkelig vekt på barnets beste.

Haster å få på plass et regelverk som sikrer barnets beste
I likhet med utvalget og flere av stortingspartiene, mener NOAS at det nå haster å endre regelverket slik at barnets beste tillegges mer vekt i utvisningssaker. Utlendinger med barn i Norge bør få andre reaksjonsformer enn utvisning for brudd på utlendingsloven.

Gode alternativer kan for eksempel være en bot eller tillegg i botiden før de får permanent opphold eller statsborgerskap. På den måten kan staten straffe dem for å ha brutt loven, samtidig som de ivaretar barnets rett til å vokse opp med begge foreldrene.

Barn skal ikke straffes for foreldres feil! Er du enig? Støtt NOAS – slik at vi kan sørge for at flere barn får vokse opp med begge foreldrene sine.
Vipps 74798.