Ny rapport om kulturlivets klimapåvirkning

Hvordan kan kulturfeltet kutte i utslipp av klimagasser?

Creo, Norske Kulturarrangører, Norsk teater- og orkesterforening (NTO), Norske Kulturhus og Virke står bak en ny klimarapport som kartlegger sektorens klimaavtrykk, og foreslår veier videre for kulturbransjens arbeid med å kutte klimagassutslipp og bidra til den grønne omstillingen.

Stort potensiale i kultursektoren

Kultursektoren er ikke den sektoren som samlet sett står for de største klimaavtrykkene, men potensialet for reduksjon i klimagasser og omstilling til grønn kulturproduksjon er stort, og på linje med alle sektorer i samfunnet, må også vår sektor bli utslippsfri.

Kulturen står i en særstilling fordi den når ut til et bredt publikum, og derfor har en unik påvirkningsmulighet til et bredt lag av befolkningen. Sektoren selv ønsker å ta samfunnsansvar og innføre tiltak for å kutte i egne klimagassutslipp. Samtidig har kulturen en spesiell rolle og mulighet til å bidra til å løfte kunnskapsnivået i hele befolkningen når vi skal bli et lavutslippssamfunn.

Rapportlansering, torsdag 30.mai.

Klimapartnerskapsavtale

I 2021 tok kultursektoren selv ansvar for å utarbeide et grønt veikart med strakstiltak for virksomheter, organisasjoner, enkeltaktører, kunstnere og myndigheter. Som en oppfølging av veikartet ble det i september 2022 laget en intensjonsavtale om en kommende klimapartnerskapsavtale mellom regjeringen og kultursektoren.

Daværende kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen, skrev under intensjonsavtalen med Virke kultur og opplevelse, Virke Produsentforeningen, Creo, Norske Kulturarrangører, Norske kulturhus og Norsk teater- og orkesterforening. Disse organisasjonene er også samarbeidsaktørene som står bak denne rapporten.

Formålet med klimapartnerskapsavtalen er å utvikle konkrete forslag til regjeringen og kultursektoren om hvilke tiltak som kan bidra til kutt av klimagasser. Målet er å redusere kultursektorens karbonavtrykk, og bidra til å nå Norges klimamål sånn at vi kan bli et foregangsland på klima. Intensjonsavtalen om en klimapartnerskapsavtale er det som danner grunnlag for rapporten du nå leser.

Intensjonsavtalen omfatter spesielt to punkter som er direkte relevante for dette prosjektet:

  1. Kultursektoren igangsetter en kartlegging av sektorens utslipp for å ha et godt grunnlag for vurdering av klimagasskutt i dialog med kultur- og likestillingsministeren.
  2. Avtalen skal ha fokus på tiltak som kulturfeltet selv kan iverksette for å kutte sine utslipp, og tiltak fra regjeringen som kan bidra til å stimulere til dette. Regjeringen og kultursektoren skal sammen bidra til at sektoren settes i stand til å redusere sine klimagassutslipp.

Last ned rapporten: Kulturlivets klimapåvirkning