Norske militærleirar kan bli grønare med di hjelp

Korleis kan ein tenke grønare og få ned energiforbruket i ein mobil militærleir? European Defence Fund (EDF) og Forsvarsdepartementet leitar no etter gode svar blant private foretak. Bildet er frå frå Nato-øvinga Cold Response. (Foto Adrian Lombardo/Forsvaret).

Ei mobil militærleir krev mykje energi. Korleis kan energibruken bli meir berekraftig? Det kan norske verksemder hjelpe til med. No er eit nytt europeisk samarbeidsprosjekt på jakt etter teknologi og kompetanse innanfor alle typar flyttbar energiproduksjon og lagring.

Forsvarets forskingsinstitutt (FFI) og Institutt for energiteknikk (IFE) arbeider saman med eit internasjonalt konsortium om å utforme det nye prosjektet, som heiter INDY 2. Det er ein oppfølgjar til INDY, ein forskingsstudie som blir avslutta i år. INDY 2 skal legge vekt på utprøving av teknologi under ulike klimatiske tilhøve. Målet er å utvikle og teste energieffektive og berekraftige løysingar for militærleirar, i Noreg med spesiell vekt på arktisk klima.

Finansieringa kjem frå European Defence Fund (EDF) og Forsvarsdepartementet.

Bedrifter som blir med får dekt 85 prosent av kostnadene sine.

Gode på teknologi

Ein ser spesielt etter norske verksemder som er gode på energiproduksjon og energilagring. Det omfattar både vindkraft, solkraft, batteri og hydrogen. Like eins er det interesse for alle som kan noko om samproduksjon av kraft og varme, til dømes hybride batteri-dieselmotorar. Det same gjeld lokal produksjon av e-drivstoff ved hjelp av hydrogen. Verksemder med teknologi og innsikt i karbonfangst bør også melde seg.

Det er ikkje noko krav at verksemda er leverandør til Forsvaret frå før.

Banebrytande

Prosjektet skal gi høve til å delta i eit banebrytande prosjekt med vekt på grøn energi for mobile militærleirar. Dei som blir invitert med kan forvente samarbeid med leiande aktørar innanfor forsking og industri. Den økonomiske støtta kjem frå EDF og Forsvarsdepartementet.

Prosjektets hovudmål er å få hjelp til å utvikle løysingar med stor forsvarsnytte for Noreg. Spesielt velkomne er bedrifter som vil bidra til å utvikle og teste løysingane sine i arktisk klima.

Frist i mai

Prosjektet ønsker at alle interesserte melder seg så snart som råd, ultimo mai. Grunnen er at prosjektet gjerne vil gjere seg kjent med bedriftene.

Søknadsfristen til EDF-utlysinga av prosjektet er 24. november 2024. Dersom konsortiet får tilslag startar prosjektet i fjerde kvartal 2025. Heile prosjektet skal vare i tre år, fram til 2028.

Meir informasjon om deltaking (pdf).

Verksemder som er interessert kan kontakte FFI direkte i kontaktskjema under.

Fyll ut skjema

1. Navnet til bedriften *2. Organisasjonsnummeret til bedriften *3. Kontaktperson – fullt navn *4. Stillingstittelen til kontaktpersonen *5. E-posten til kontaktpersonen *6. Kontaktpersonens telefonnummer *7. Beskriv kort teknologien/løsningen *8. Hvilken gruppering tilhører bedriften?Norsk virksomhetNorsk SMB virksomhetNorsk virksomhet med utenlands majoritetseier(e)Norsk virksomhet med utenlandsk minoritetseier(e) (mer enn 10 %)Utenlandsk virksomhetAnnet9. Representasjon i virksomhetens styreBare norske styremedlemmerKombinasjon av norske og utenlandske styremedlemmerBare utenlandske styremedlemmer10. Er virksomheten i kontakt eller har tidligere hatt kontakt med forsvarssektoren?JaNeiVet ikke11. Hvis du svarte ja på forrige spørsmål: Beskriv kort relasjoner/kontrakter hvor virksomheten er eller har vært i dialog med FFI eller forsvarssektoren12. Har virksomheten og/eller ledelsen hatt tett tilknytning til land som defineres som risikoland, det vil si: a) kontor eller salgskontorer i risikoland, b) eiere fra eller med tett tilknytning til risikoland, c)en eller flere fra ledelsen kommer fra risikoland, d) store kontrakter med risikoland. (Med risikoland menes nasjoner som ikke regnes som Nato-allierte av Norge, EU-land eller andre land som Norge ikke har et sikkerhetssamarbeid med (eks. Kina, Nord-Korea, Russland))JaNeiVet ikke13. Hvilken type teknologi og/eller løsning dreier henvendelsen seg om?OppfinnelseTekniske løsningKunnskap (Know How)ProgramvareAlgoritmerAnnet14. Kort om hva din virksomhet kan tilbyLast opp pdf-presentasjon hvis ønskelig15. Hvilket modenhetsnivå har teknologien/løsningen. For definisjon, se Innovasjon Norge sine nettside om Technology Readiness Level (TRL)Lav modenhet (TRL 1-4)Validert til prototypstadiet (TRL 5-7)Nær kommersialisering/industrialisert (TRL 8-9)Ikke relevant16. Har teknologien/løsningen konkurrenter i forsvarsmarkedet?JaNeiVet ikke17. Er dine immaterielle rettigheter (IPR) beskyttet? I så fall, hvordan? Vi spør om dette siden det er viktig for oss å beskytte din IPR på riktig måte.Ikke beskyttetHemmelighold/gradertForretningshemmelighet (for FFI)OpphavsrettPatentDesignregistreringVaremerkeregistrering18. Forsvaret har noen teknologiske fokusområder. Kan virksomhetens teknologi/løsning tilhøre eller passe inn i noen av disse som er angitt under?Kommando-, kontroll-, informasjons-, kommunikasjons- og kampledelsessystemerSystemintegrasjonAutonome systemer og kunstig intelligensMissilteknologiUndervannsteknologiAmmunisjon, rakettmotorer og militært sprengstoffMaterialteknologi spesielt utviklet eller bearbeidet for militære formålLevetidsstøtte for militære systemerRomteknologi for militære anvendelserKvanteteknologiBioteknologiHypersonisk teknologiStordataanalyseAnnet områdeJeg har lest og forstått FFIs personvernerklæring. *

https://www.google.com/recaptcha/api2/anchor?ar=1&k=6LfWutwZAAAAAJpqxvCXj_PuoLAK5j0nbxZq4wqF&co=aHR0cHM6Ly93d3cuZmZpLm5vOjQ0Mw..&hl=no&v=vjbW55W42X033PfTdVf6Ft4q&size=normal&cb=wt9nwx70ef29

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer