Politiets Fellesforbund skal styrke arbeidet innen likestilling og mangfold ved å velge en forbundssekretær i 100 % stilling med likestillings- og mangfoldsarbeidet som hovedoppgave.

Forbundssekretæren blir rådgiver for forbundsleder/forbundsstyret i saker innenfor likestilling og mangfold. Ordningen skal evalueres av landsmøtet 2024, og den som blir valgt blir i denne omgang valgt til 31. desember 2024.

I vervet som forbundssekretær med hovedansvar innen likestillings- og mangfoldsarbeid vil du være en del av tariff- og arbeidslivsavdelingen. Avdelingen har et overordnet ansvar for å følge opp forbundets strategi og politikk ved å forberede, iverksette og følge opp vedtak fattet av landsmøtet og forbundsstyret.

Tariff- og arbeidslivsavdelingen gir råd, bistår og følger opp lokallag, tillitsvalgte og enkeltmedlemmer i saker som vedrører deres lønn og arbeidsforhold m.m. Videre bistår avdelingen med kurs- og opplæringsvirksomhet i hele organisasjonen (lokalt og sentralt). Avdelingen består av fagleder, forbundssekretærer, jurist og politisk rådgiver.

Arbeidsoppgaver

 • Være en rådgiver og pådriver for at Politiets Fellesforbund som organisasjon og politiet i sin helhet er en inkluderende etat
 • Påse at Politiets Fellesforbund hensyntar og fremmer likestilling, mangfold, livsfaser og inkludering som en sentral del av organisasjonens arbeide og utvikling innen fagfeltet
 • Være rådgiver til forbundsleder og forbundsstyre vedrørende likestilling og mangfold
 • Arbeide med politiske prosesser og fremme PF sin politikk
 • Oppfølging av lokale kontaktpersoner
 • Gruppeveiledning og veiledning av enkeltpersoner
 • Saksbehandling og utredningsarbeid
 • Rådgivningsfunksjon
 • Andre oppgaver som ligger innenfor avdelingens arbeidsområde
 • En del reise- og forelesningsvirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Bred tillitsvalgtserfaring eller erfaring fra partssamarbeid, personal eller HR i offentlig sektor, fortrinnsvis politiet
 • Erfaring, kurs og opplæring innen fagfeltet likestilling og mangfold
 • Erfaring fra og kunnskap om PF som organisasjon vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Helhets- og samhandlingsfokusert
 • Evne til å ta initiativ til løsning
 • Endrings- og omstillingsorientert
 • God til å kommunisere skriftlig og muntlig i krevende situasjoner
 • Kunne arbeide selvstendig og målrettet i et hektisk miljø, og ofte med korte tidsfrister

Vi tilbyr

Hovedavtalens § 41 hjemler permisjon fra nåværende stilling i perioden som sentral tillitsvalgt. Dette vervet vil i utgangspunktet vare ut 2024. En videre beslutning om ordningen vil fortsette tas av landsmøtet i 2024.

Forbundssekretær avlønnes fra 615 000-728 000 + fast tillegg 1: kr 163 482,- og fast tillegg 2: kr 38 658,- per år. Høyere lønn kan vurderes ved særskilt kompetanse. De faste tilleggene dekker bl.a. alle arbeidsoppdrag utført utover ordinær arbeidstid.

Forbundet har gunstige vilkår for pendlere, herunder fri bolig, hjemreise og ordning med hjemmekontor. Vi oppfordrer aktuelle kandidater fra hele landet til å søke.

Politiets Fellesforbund har som mål å sikre god og tidsriktig ivaretakelse av våre medlemmer. Vi er en organisasjon i utvikling, i likhet med at politiet er i endring. Det påvirker Politiets Fellesforbund sine arbeidsmåter, krav til kompetanse og organisering.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Ytterligere informasjon kan innhentes hos fagleder Finn Tore Pettersen på telefon 464 87 100 eller generalsekretær Per Erik Ommundsen på telefon 992 87 688.

Søknadsfrist: 25.01.2023