Creos innspill til Statsbudsjettet 2024

Denne uken har Creo oversendt våre innspill til regjeringen i forbindelse med arbeidet opp mot statsbudsjettet for 2024.

Innspill til Kultur- og likestillingsdepartementet

 • Creo ønsker at vedtaket og bevilgningen om en Musikerallianse følges opp i årene framover. Vi viser i den forbindelse til oversendt notat pr mai 2022. Vi ber om at det avsettes minst 10 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024 til dette tiltaket.
 • Selv om ABE kuttene avvikles, fikk institusjonene i kulturbudsjett for 2023 en realnedgang på om lag 1 % i sine bevilgninger. Regjeringen la i sine beregninger til grunn en lønnsvekst på 4,2 % i 2022 og en prisvekst på 2,8 % i 2023, mens den generelle økningen i rammetilskuddet for institusjonene var på om lag 2,9 %, noe som betyr en underkompensasjon for lønns- og prisvekst for niende år på rad. Creo ber regjeringen kompensere for underkompensasjonen i 2023, og i tillegg legge inn tilstrekkelig kompensasjon for 2024. Creo ber også regjeringen vurdere å legge inn en kompensasjon allerede i revidert statsbudsjett til våren.
 • Creo ønsker at det etableres et «Musikkbruket», etter modell av «Scenekunstbruket». Vi ber om at et avsettes minst 15 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024 til dette tiltaket.
 • Midlene til Den kulturelle skolesekken og andre «sekker» må også økes, slik at alle barn og unge får tilbud om gode produksjoner i alle kunstsjangrene flere ganger i skoleåret. Vi ber om at midlene til DKS økes med minst 10% i forslaget til statsbudsjett for 2024.
 • Creo ber om at det bevilges minst 15 millioner kroner i ekstra midler til Forsvarets musikk – utover det som følger av «40%-reglene» over KUDs budsjett, øremerket konserter og oppdrag rettet mot sivilsamfunnet. Og vi ber om at disse midlene bevilges allerede i forbindelse med revidert budsjett nå til våren!
 • Creo ber om at det settes av minst 25 millioner kroner til en egen utredning for å se på hvordan rekrutteringen til både det frivillige og det profesjonelle kulturlivet kan bli bedre sett i et utvidet mangfoldsperspektiv.

Les hele innspillet

Visuell skillelinje

Innspill til Kunnskapsdepartementet

 • Det er viktig at det fastsettes en egen forskrift til opplæringsloven, som blant annet regulerer krav til faglig nivå, kapasitet, og nivået for egenbetalingen i kulturskolene. Vi ber om at det avsettes 1,5 millioner kroner til en utredning av dette tiltaket i statsbudsjettet for 2024.
 • Det må etableres en ordning med søkbare midler til kommunalt utviklingsarbeidet, administrert av Norsk kulturskoleråd. Det må avsettes 80 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024 til dette formålet.
 • Timetallet i fagene musikk og kunst- og håndverk må økes i grunnopplæringen. Vi ber derfor om at det avsettes 250 millioner kroner til dette tiltaket i statsbudsjettet for 2024.
 • Vi ber om at Kunnskapsdepartementet setter i gang et Kunstfaglærerløft, og ber om at det avsettes 15 millioner kroner til dette tiltaket i statsbudsjettet for 2024.
 • Internasjonale standarder som NS ISO 23591:2021 «Akustiske kvalitetskriterier for rom og lokaler til musikkøving» legges som premiss ved prosjektering av lokaler som skal brukes til musikkformål.
 • Creo ber om at Kunnskapsdepartementet setter av en million kroner til en utredning av hvordan en god fremtidig norsk rekruttering til ballettkunsten kan sikres.
 • Vi ber departementet om å avsette minst en million kroner til en utredning av hvordan et fullverdig og bredt komplementerende utdanningstilbud innen scenekunsten kan etableres i Norge.

Les hele innspillet

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer