Katrine Bryne (t.v) fra LMI leder dialogen med Iselin Syversen, Anette Grøvan, Nicolai Bjørnæs og Michael Vester. FOTO: LMI

For andre år på rad arrangerte LMI Market Access-kurs— for og med våre medlemmer og de offentlige aktørene vi samarbeider med.

Et full-tegnet Market access-kurset ble i år over to dager, med en dag med introduksjon til det norske tilgangssystemet og nytt fra i fjor; en dag for Helseøkonomi for dummies.

– Vi er veldig fornøyde med både gjennomføringen av kurset og at både Sykehusinnkjøp, Legemiddelverket og sekretariatet for Nye metoder ønsket å delta som foredragsholdere. Slike møteplasser bidrar til å bygge tillit, samarbeid og forståelse for hverandres roller, sier Karoline Knutsen, som er seniorrådgiver i LMI på tilgangsfeltet.

– Industrien vil bli involvert

Et av de forventede høydepunktene for dagen, var Michael Vester, som sitter i sekretariatet for Nye metoder, sitt innlegg om utviklingen av systemet.

Han kunne blant annet forsikre LMI og medlemmene at industrien vil bli involvert i de forslåtte endringene.

– LMI og leverandører vil bli involvert i prosessen med utviklingen av Nye metoder, slik at det ikke blir noen ubehagelige overraskelser. We will keep you posted, sa Michael Vester om hvordan tiltakene i statusrapporten om Nye metoder skal følges opp og gjennomføres.

Han fortalte også om tiltakene som skal iverksettes for å korte ned saksbehandlingstid, økt bruker- og klinikervurdering og overgang til anmodning om vurdering av metodevurderinger.

 SLV: – mest mulig helse

Fra Legemiddelverket deltok Anette Grøvan som innleder og snakket blant annet om fagetatens rolle i systemet og hvilke oppgaver og ansvar som ligger under dem. Det inkluderte horizon scanning og metodebestilling; Metodevurderinger: prioriteringskriterier, retningslinjer for dokumentasjon og metodeløp; samt Nye metoder og Blåreseptordningen.

Hun fremhevet at målsettingen for Legemiddelverket når de gjør metodevurderingene er å sikre mest mulig helse, gitt ressursrammen og at det er rettferdig fordelt.

Hun fortalte blant annet hvordan Legemiddelverket benytter prioriteringskriteriene direkte inn i en metodevurdering og vurderer der nytte for pasienten, ressursbruk og alvorlighetsgrad.

– Disse parameterne måler vi som effekt i kvalitetsjusterte leveår (QALYs), ressursbruk i norske kroner, og alvorlighets grad måles som absolutt prognosetap (APT), sa hun.

God dialog

Sykehusinnkjøp stilte med både Iselin Syversen og Nicolai Bjørnæs og de tok for seg rollen til Sykehusinnkjøp i systemet Nye metoder, offentlige anskaffelser, prisforhandlinger, anbud og alternative prisavtaler, samt rollen til LIS spesialistgruppe.

De fremhevet blant annet viktigheten av god dialog med klinikere, pasientforeninger og leverandører som helt avgjørende for vellykkede anskaffelsesprosesser, særlig for fremtiden når det kommer enda flere avanserte behandlinger.

Nytt europeisk regelverk

Audun Ohna fra Roche fortalte om hvorfor EUs HTA-forordning er viktig og hvordan den vil komme pasienter, industri og medlemsland til gode.

– Målet med EUs HTA-forordning er felles HTA-verktøy, metoder og prosedyrer i hele EU, bedre utnyttelse av ressurser og bedre forutsigbarhet, sa han og la til at vår forberedelse og engasjement er kritisk for at vi lykkes med å forme et rammeverk i EU og nasjonalt.

Hele bildet

I år, som i fjor, gav Grette advokatfirma en introduksjon til regler som gjelder for anskaffelser og Pilar Vivaldi fra BMS snakket om industriens rolle og innspillsmuligheter.

Silje Grimseth Ullebust fra Grette, fremhevet blant annet feltet for nye felles Nordiske anskaffelser, hvis hovedmål er å sikre jevn levering av livskritiske legemidler.

Odd Terje Brustugun, spesialist i onkologi og avdelingsoverlege ved onkologisk seksjon på Drammen sykehus og professor ved Universitetet i Oslo, snakket om klinikers rolle og medvirkning i systemet for Nye metoder.

Han har deltatt som klinisk ekspert i en rekke metodevurderinger av kreftlegemidler og snakket om hvordan deres rolle har vært og skal bli når systemet utvikles og skal legge til rette for utvidet bruk av klinikermedvirkning.

– Vi tror at ved å involvere så mange ulike aktører, som er involvert i, eller rundt, systemet for Nye metoder, til et slikt heldagsmøte, så øker forståelsen av hverandres roller og utgangspunkt. Samtidig som hver bit bidrar til å bygge hele bilde dette komplekse feltet representerer, sier Katrine Bryne, seniorrådgiver i LMI på tilgangsfeltet.

Helseøkonomi for Dummies

Et nytt konsept for årets kurs, var en introduksjon til helseøkonomi, i samarbeid med Oslo Economics.

Kursdeltakerne fikk her en innføring i sentrale helseøkonomiske konsepter, som innføring av prioritering i spesialisthelsetjenesten, prioriteringskriterier og metodevurderinger, samt noen øvelser for å konkretisere temaene.

Det var Ivar S. Kristiansen og Christoffer Bugge fra Oslo Economics som stod for det faglige innholdet.

– Vi opplevde svært gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne og det er tydelig at det var ønskelig fra mange å bygge grunnleggende kunnskap om helseøkonomifeltet. Vi ønsker derfor å se på muligheter for å samarbeide med Oslo Economics om lignende og relevante kurs også i fremtiden, sier Knutsen.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer