Stort behov for kvalitetssikret helseinformasjon på flere språk 🌏

En ny rapport, utført av SINTEF Digital, viser at helsepersonell i Norge har et klart ønske om at digital helseinformasjon blir tilgjengelig på enda flere språk. Større tilgang vil bidra til økt helsekompetanse blant innvandrergrupper og kvinner som kommer til Norge på familiegjenforening. 

Innvandrerkvinner er en sårbar gruppe innen norsk fødsels- og barselomsorg med økt risiko for alvorlige komplikasjoner. En gjennomgang av fagfellevurderte artikler fra 2021 viser at kvinner med innvandrerbakgrunn i Norge er overrepresentert i flere negative statistikker knyttet til fødsels- og barseltiden. Som eksempelvis er funnene høyere forekomst av barseldepresjon, svangerskapsdiabetes og hyperemesis gravidarum (alvorlig svangerskapskvalme). Dette skyldes flere ulike grunner, hvor begrensede norskkunnskaper og lav helsekompetanse er blant hovedforklaringene for hvorfor bildet er slik. En konsekvens av dette er at disse helseutfordringene vil kun øke i årene framover om ikke tiltak innføres.

“-Vi har nå oversatt Helseoversikt til somalisk og arabisk, og er allerede i gang med flere språk som et ledd i vårt samfunnsengasjement for å nå alle i samfunnet.”

— Peter Gulliksen i Helseoversikt

FOKUSOMRÅDE HOS REGJERINGEN

SINTEF-rapporten, Digital helseveiledning for gravide,  viser et stort behov for kvalitetssikret og oppdatert helseinformasjon på flere språk. Dette er i tråd med regjeringens strategi for å øke samfunnets helsekompetanse, der Nasjonal helse- og sykehusplan legger vekt på å realisere pasientens/brukerens helsetjeneste, styrke befolkningens helsekompetanse og knytte målene for digitalisering nærmere til målene for behandling i helsetjenesten.

Studien fokuserte på gravide og deres behov for digital informasjon under svangerskap. Disse ønsker også et flerspråklig tilbud velkommen slik at partner som ikke forstår norsk, også kan bruke den digitale løsningen. 

Vi har nå oversatt Helseoversikt til somalisk og arabisk, og er allerede i gang med flere språk som et ledd i vårt samfunnsengasjement for å nå alle i samfunnet, sier Peter Gulliksen i Helseoversikt.

UTJEVNE SOSIALE FORSKJELLER I SAMFUNNET

Selskapet står, sammen med SINTEF Digital, bak undersøkelsen og ønsker økt fokus på bredere språktilbud til publikum, og dermed bidra til å utjevne sosiale utfordringer og forskjeller i samfunnet. 

Vi ser det som en viktig samfunnsoppgave å tilgjengeliggjøre trygg informasjon på en rekke forskjellige språk. At alle vordende foreldre forstår informasjonen de får under svangerskapet og i perioden etter fødsel, sier Gulliksen., sier Gulliksen.

Han viser til at Helseoversikt har først oversatt sitt innhold via et sertifisert oversettelsesbyrå, før helsepersonell med arabisk og somalisk bakgrunn har oppgradert innholdets kulturelle relevans for mottakerne.


KULTURTILPASSET INNHOLD FOR ØKT HELSEKOMPETANSE

Mange av dagens e-helseteknologier er orientert mot morsmålet i landet, i stedet for de som snakker et fremmedspråk som igjen begrenser tilgangen til medisinsk behandling. Pasienter søker som regel på nettet etter de medisinske symptomene på lidelsene de opplever før de går til allmennlegen. Innvandrergrupper og pasienter med internasjonal bakgrunn har begrenset mulighet til å få tilgang til e-helsetjenester eller finne riktig innhold, spesielt på grunn av deres språkbarrierer.

En direkte oversettelse fra norsk er sjelden godt nok. Forskning viser at direkte oversettelse fra norsk ikke er godt nok, siden helseutfordringer og kosthold varierer mye med etnisitet og kultur. 

Dette er et tilbud som kan være nyttig også for norske kvinner som får barn med partnere fra andre land. Når informasjon om svangerskap og fødsel er tilgjengelig på flere språk, blir det lettere å få til de gode samtalene på hjemmebane, sier Øderud.


Om rapporten
Digital Helseveiledning for gravide – Forprosjekt. Et prosjektet er gjennomført av SINTEF (forskningspartner) og finansiering av Regionale Forskningsfond Oslo. Rapporten presentert av Helseoversikt.

Rapporten/Resultatene viser at gravide og helsepersonell har gode erfaringer med digital helseinformasjon, og de ønsker økt tilgang og bruk. SINTEFrapporten bekrefter at det er behov for digitale verktøy og de erfarer at digital helseinformasjon er nyttig, lett tilgjengelig til enhver tid, kan repeteres og gir mulighet for persontilpasset helseveiledning. Informantene i rapporten har bidratt med egne erfaringer fra bruk av digital helseinformasjon. Videre har de bidratt med kunnskap om behov for digitale verktøy som del av svangerskapsomsorgen. Nylige studier på gravide har benyttet metodetriangulering for å måle effekt av helsekompetanse.

Kontakt for mer informasjon og tilgang til SINTEF rapporten:
Helseoversikt:
Peter Gulliksen, Helseoversikt
[email protected] 
Tlf: 91 11 82 16


SINTEF:
Tone Øderud
[email protected]
Tlf: 95 15 41 20

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer