Det har nå blitt et ledig verv som vara hovedverneombud i politi- og lensmannsetaten, ut perioden fra dags dato (juni 2022) til 31. desember 2023.

Hovedverneombudet (HVO) og vara hovedverneombudet (VHVO) i politi- og lensmannsetaten utpekes for to år om gangen.

Politidirektoratet (POD) ber Politiets Fellesforbund kunngjøre vervene, behandle søknadene og peke ut de personene som skal ha vervene i perioden 1. januar 2022–31. desember 2023. Det har nå blitt et ledig verv som vara HVO, ut perioden fra dags dato (juni 2022) til 31. desember 2023.

Vervet kan søkes av faste ansatte i etaten, uavhengig av stillingskategori. Verneombud skal velges blant arbeidstakere som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold.

POD har avsatt ett årsverk til HVO-vervet og et halvt årsverk til VHVO. Det legges opp til at vervet utøves fra eget tjenestested. Noe reiseaktivitet må påregnes. Arbeidsoppgavene er tilsvarende HVO og fordeling avklares nærmere med HVO.

Oppgavene er nærmere beskrevet i arbeidsmiljøloven med forskrifter, herunder forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, og i hovedavtalens § 28.

HVO og VHVO skal bidra til et bedret arbeidsmiljø for hele etaten, og drive aktiv forebyggende virksomhet i samarbeid med arbeidsgiver. Dette omfatter samordning og koordinering av vernetjenestens lokale HVO i politidistrikt og særorgan. HVO og VHVO er også viktige rådgivere og støttespillere for de lokale hovedverneombudene.

HVO og VHVO har en fri og uavhengig stilling, er partsuavhengig, og skal ivareta alle arbeidstakeres interesser i arbeidsmiljøspørsmål, uavhengig av stillingskategori og organisasjonstilhørighet.

HVO og VHVO skal se til at arbeidsgiver tar tilstrekkelig hensyn til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd i virksomheten.

HVO/VHVO deltar i sentrale utvalg og arbeidsgrupper, og er fast møtende i HAMU.

HVO og VHVO skal ha kontakt med alle fagforeninger, og møter i varierende grad i de ulike organisasjonenes valgte organer.

Vervet er utfordrende, engasjerende og lærerikt. Det setter store krav til kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Følgende kvalifikasjoner vil bli vektlagt:

 • gjennomført 40-timers grunnkurs arbeidsmiljø
 • ha god kjennskap til innholdet i etatens HMS-system
 • inneha gode kommunikasjonsevner
 • være tillitsskapende
 • ha gode kunnskaper om den valgte vernetjenesten og dens funksjoner, herunder politiets rutiner innenfor psykososiale forhold, AKAN, stress, krisemestring og konflikthåndtering mv.
 • kunne arbeide selvstendig
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • gode samarbeidsevner
 • kreativitet
 • erfaring med og kompetanse til å gjennomføre foredragsvirksomhet internt og eksternt
 • kunne tilrettelegge og organisere landsdekkende samlinger for lokale HVO

Det vil bli lagt vekt på̊ allsidig erfaring fra etaten og stor grad av integritet. Det er en forutsetning med erfaring fra verv som verneombud eller tillitsvalgt.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vervet krever noen engelskkunnskaper på grunn av internasjonale kontakter. Kvalifikasjoner og kompetanse vektlegges.

POD er arbeidsgiver, og tildeler eget budsjett. HVO og VHVO forholder seg administrativt til seksjonssjef for HMS-seksjonen i POD. POD fastsetter avlønningen etter drøfting i sentralt IDF.

Søknad leveres via Webcruiter innen 1.8.2022 og merkes Vara HVO. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju i uke 32.

Politiets Fellesforbunds forbundsstyre vil foreta utpeking av vara hovedverneombudet.

Politiets Fellesforbund ønsker størst mulig mangfold i organisasjonen. I tillegg til kandidatens kompetansenivå, ser vi ved ansettelse også hen til organisasjonens totale balanse i alder, kjønn, erfaring, kulturelle og geografiske bakgrunn.

Ansatte har rett til permisjon etter hovedavtalens § 41 for den tid de fungerer i sentrale verv. Den henvises også til arbeidsmiljølovens § 6-5.

For ytterligere opplysninger om vervet, ta kontakt direkte med forbundsleder Unn Alma Skatvold på mobil 980 18 822 eller fagleder tariff- og arbeidsliv, Anna Holter Sollien, på mobil 452 21 498.

Søk nå:

Kontaktpersoner

Unn-Alma Skatvold

Unn Alma Skatvold

Forbundsleder

Anna Sollien

Anna H. Sollien

Fagleder, tariff og arbeidsliv